phoca thumb l IMG 20171124 191254aПрий­ня­ли участь у зма­ган­нях за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни-2018» чо­тири виші, а са­ме Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка, Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го, Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет та Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка», який гос­тинно прий­мав у се­бе ко­ман­ди.

Таб­ли­ця ре­зуль­татів Ігор:

Bastket woman

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни