Legka atletyka 1aЗа­галом свою май­стерність де­монс­тру­вали сту­ден­ти 11-ти зак­ладів ви­щої освіти Львівсь­кої об­ласті.

Ко­жен учас­ник вик­ла­дав­ся на пов­ну, щоб при­нес­ти оч­ки своїй ко­манді.

А кра­щими у ви­дах прог­ра­ми ста­ли:

Спор­тивна ходь­ба 3000м, жінки I Ко­рот­ка Ве­роніка ЛНУВМБТ
   II Леськів На­талія ЛДУФК
III Ко­валь­чук Ан­на НУ«ЛП»
Біг на 100 м, жінки I Го­луб Ан­на ЛДУФК
   II Тиль­ман Аліна ЛДУФК
III Про­коп­чук Крістіна ЛДУФК
Біг на 100 м, чо­ловіки I Кор­бут Нікіта ЛНМУ
   II Стад­ниць­кий Ро­ман ЛДУФК
III Луч­ко Лю­бомир УАД
Біг на 200 м, жінки I Хар­ченко Ро­мана ЛДУФК
   II Го­луб Ан­на ЛДУФК
III Тиль­ман Аліна ЛДУФК
Біг на 200 м, чо­ловіки I Трохімчук Юрій ЛДУФК
   II Стад­ниць­кий Ро­ман ЛДУФК
III Ко­новал Сте­пан ЛНМУ
Біг на 400 м, жінки I Ме­хан­чук Ре­ната ЛДУФК
   II Вель­ган Аліна НУ«ЛП»
III Шев­чук Аліна НАСВ
Біг на 400 м, чо­ловіки    I Га­ламай Рос­тислав ЛДУФК
   II Се­менюк Олег ЛДУФК
III Кльоз Рус­лан ЛДУФК
Біг на 800 м, жінки    I Ос­тимчук Іван­на ЛДУФК
   II Гедз Юлія ЛНУВМБТ
III Че­решньовсь­ка Іван­на ЛДУФК
Біг на 800 м, чо­ловіки I Бундз На­зарій ЛДУФК
   II Да­нилюк Бог­дан ЛНУ
III Охрімчук Олек­сандр ЛДУФК
Біг на 1500 м, жінки I Дут­ке­вич Вікторія ЛДУФК
   II Дан­ча Софія ЛДУФК
III Май­струк Ок­са­на НАСВ
Біг на 1500 м, чо­ловіки I Чап­ля На­зарій ЛДУФК
   II Кор­на­тий Вла­дис­лав НУ«ЛП»
III Хи­люк Вла­дис­лав НАСВ
Біг на 3000 м, жінки I Рай­та Ок­са­на НУ«ЛП»
   II Пле­мян­ник Іри­на ЛДУФК
III Лит­вин Хрис­ти­на ЛНМУ
Біг на 3000 м, чо­ловіки I Ко­ляда Кос­тянтин ЛДУФК
   II Гна­тюк Олек­сандр ЛНУ
III На­умюк Рус­лан НАСВ
Стриб­ки у ви­соту, жінки I Пи­лявець Ан­на ЛДУФК
   II Ва­щук Оль­га ЛДУФК
III Со­лоду­ха Те­тяна ЛДУФК
Стриб­ки у ви­соту, чо­ловіки I Бон­да­рук Мар­ко НУ«ЛП»
   II Га­юк Віталій ЛДУФК
III Мель­ник Ар­темій НУ«ЛП»
Стриб­ки у дов­жи­ну, жінки I Ха­мула На­талія-Вікторія ЛДУФК
   II Шаб­ля Марія-Анас­тасія ЛДУФК
III Ли­сак Вікторія ЛТЕУ
Стриб­ки у дов­жи­ну, чо­ловіки    I Га­юк Віталій ЛДУФК
   II Ро­маняк Іван ДДПУ
III Пи­па Андрій НУ«ЛП»
Потрій­ний стри­бок, жінки I Шаб­ля Марія-Анас­тасія ЛДУФК
Потрій­ний стри­бок, чо­ловіки I Пи­па Андрій НУ«ЛП»
   II Ка­тери­на Сергій ЛДУФК
III Квас­ни­ця Ва­силь УАД
Ме­тан­ня спи­са (600 г) жінки I Ба­нира Вікторія ЛДУФК
   II Брес­лавсь­ка Вікторія ЛТЕУ
III Во­лошин Га­лина ЛНУ
Ме­тан­ня спи­са (800 г) чо­ловіки I Бли­щак Андрій НУ«ЛП»
   II Шам­ро Свя­тос­лав ЛДУФК
III Де­нисюк Дмит­ро НАСВ
Штов­хання яд­ра (4 кг) жінки I Бой­чук Хрис­ти­на ЛДУФК
   II Ба­нира Вікторія ЛДУФК
III Яб­лонсь­ка Ан­на ЛДУФК 
Штов­хання яд­ра (7,260 кг) чо­ловіки I Дем'ян­чук Сте­пан ЛДУФК
   II Жу­равсь­кий Во­лоди­мир ЛДУФК
III Ро­маняк Іван ДДПУ
Ес­та­фет­ний біг 4×100м жінки I ЛДУФК
   II НУ«ЛП»
III НАСВ
Ес­та­фет­ний біг 4×100м чо­ловіки I ЛНМУ
   II НУ«ЛП»
III ЛДУБЖД
Ес­та­фет­ний біг 4×400м жінки I ЛНУВМБТ
   II НАСВ
III ЛНАУ
Ес­та­фет­ний біг 4×400м чо­ловіки I ЛДУФК
   II ДДПУ
III НАСВ

Так, у за­галь­но­команд­но­му заліку, пер­ше місце посіли сту­ден­ти Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го з ре­зуль­та­том 684 оч­ки, дру­ге місце, з ре­зуль­та­том 607 очок зай­ня­ли лег­ко­ат­ле­ти Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», а третє при­зове місце посіла ко­ман­да Дро­гобиць­ко­го дер­жавно­го пе­дагогічно­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, з ре­зуль­та­том 513 очок.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни