KyrychenkoУ спор­тивно­му комп­лексі Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка за першість в «Універсіаді Львівщи­ни – 2018» з бо­роть­би сам­бо бо­ролись 7 вишів.

Се­ред жінок у ва­гових ка­тегоріях лідерс­тво здо­були:

•    44 кг – Сіну­ша Хрис­ти­на (ЛДУФК)
•    48 кг – Че­па Вікторія (ЛДУФК)
•    52 кг – Ор­ча­кова Юлія (ЛДУФК)
•    56 кг – Ти­пич Анас­тасія (ЛДУФК)
•    60 кг – Лев­чун Оль­га (ЛДУФК)
•    64 кг – Губ­ко Ан­на (ЛДУФК)
•    68 кг – Зуб­ко Хрис­ти­на (ЛНУ ім. І.Фран­ка)
•    72 кг – Сон­ся­дек Віталія (ЛДУФК)
•    80 кг – Ма­куро­ва Ва­лерія (ЛДУФК)
•    +80 кг – Ки­ричен­ко Ва­сели­на (ЛНУ ім. І.Фран­ка)

У підсум­ку се­ред жінок пер­ше місце зай­ня­ла ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го, дру­ге місце посіла збірна Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, третє – ко­ман­да Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка».

У поєдин­ках се­ред чо­ловіків у ва­гових ка­тегоріях лідерс­тво здо­були:

•    48 кг – Стець Ми­хай­ло (ЛНУ ім. І.Фран­ка)
•    52 кг – Без­дух Пав­ло (ЛНУ ім. І.Фран­ка)
•    57 кг – Са­рабун Євген (ЛДУФК)
•    62 кг – Кос­тюк Рус­лан (ЛДУФК)
•    68 кг – То­роз Ісмаїл (НУ “ЛП”)
•    74 кг – Бо­рисов Ілля (ЛДУФК)
•    82 кг – Мак­симів Нікіта (ЛДУФК)
•    90 кг – Де­гов­цев Влад (ЛНУ ім. І.Фран­ка)
•    100 кг – Кіндрись Да­нило (ЛНУ ім. І.Фран­ка)
•    +100 кг – Гри­чан Ар­тур (ЛДУФК)

За ре­зуль­та­тами дво­боїв се­ред чо­ловіків ко­ман­ди посіли: пер­ше місце − спорт­сме­ни Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри ім. І.Бо­берсь­ко­го, на дру­ге місце з різни­цею у 3 оч­ки підня­лась збірна Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, третє при­зове місце зай­ня­ла ко­ман­да Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка».

Ко­манд­на першість виг­ля­дає нас­тупним чи­ном:

1 місце – Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го
2 місце – Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка
3 місце – Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»

Вітаємо учас­ників зма­гань! Та ба­жаємо по­даль­ших пе­ремог!

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни