Tenis IMG 1843aУ трій­ку лідерів се­ред жінок в осо­бис­тих зма­ган­нях увій­шли: Фе­дори­шин Анас­тасія − 1 місце (ЛДУФК ім. І.Бо­берсь­ко­го),  Тим­чи­на Мар­та − 2 місце (ЛНМУ ім. Д. Га­лиць­ко­го) та Колб Ма­рина − 3 місце (ЛДУФК ім. І.Бо­берсь­ко­го).

Се­ред чо­ловіків за­лиши­лись без змін, а са­ме: Бой­чук Ро­ман − 1 місце (ЛДУФК ім. І.Бо­берсь­ко­го)Сокірка Ярос­лав − 2 місце (НУ «Львівсь­ка політехніка») та Лит­ви­нюк Андрій − 3 місце (ЛНМУ ім. Д. Га­лиць­ко­го).

У ви­дах прог­ра­ми пе­ремо­гу здо­були:

•    Па­ри (дівча­та) – спорт­сме­ни ЛДУФК ім. І.Бо­берсь­ко­го
•    Па­ри (чо­ловіки) – ко­ман­да НУ «Львівсь­ка політехніка»
•    МІХ − 1 – сту­ден­ти ЛДУФК ім. І.Бо­берсь­ко­го
•    МІХ − 2 – ко­ман­да ЛНМУ ім. Д. Га­лиць­ко­го
•    Ко­мандні (чо­ловіки) – спорт­сме­ни НУ «Львівсь­ка політехніка»
•    Ко­мандні (дівча­та) – сту­ден­ти ЛДУФК ім. І.Бо­берсь­ко­го

В за­галь­но­команд­но­му заліку пер­ше місце посіла ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри ім. І.Бо­берсь­ко­го, дру­ге місце зай­ня­ла збірна Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», на третьому – спорт­сме­ни Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Д. Га­лиць­ко­го.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни