phoca thumb l IMG 5eda6320a07ebbe1b77763dc9867a290 VУчас­ни­ками зма­гань бу­ли сту­ден­ти 6-ти зак­ладів ви­щої освіти, зок­ре­ма збірні Львівсь-ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Д. Га­лиць­ко­го та Львівсь­кої національ­ної ака­демії мис­тецтв та Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го.

Про­тягом 5-ти днів у луч­но­му комп­лексі Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Д. Га­лиць­ко­го відбу­вались зма­ган­ня зі стріль­би з лу­ка «Універсіади Львівщи­ни – 2018».

Спорт­сме­ни зма­гались в осо­бистій та ко­мандній пер­шості се­ред чо­ловіків та жінок.

Підсу­мок за­галь­но­команд­ної пер­шості:

СЕ­РЕД ЧО­ЛОВІКІВ:
І місце  Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри (1128 очок);
ІІ місце  Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Д. Га­лиць­ко­го (970 очок);
ІІІ місце  Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» (562 оч­ки).

СЕ­РЕД ЖІНОК:
І місце Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри (1203 оч­ки);
ІІ місце  Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Д. Га­лиць­ко­го (1166 очок);
ІІІ місцеЛьвівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. І.Фран­ка (327 очок).

Вітаємо спорт­сменів і тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пере­мог.

Львівсь­ке об­лас­не відділен­ня
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хо­ван­ня та спор­ту МОН Ук­раїни