phoca thumb l 2018 06 10 095010aДру­гий рік поспіль спорт­сме­ни Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го ста­ють чемпіона­ми на ки­лимі у зма­ган­нях Універсіади Львівщи­ни з дзю­до.

Цього ро­ку шість зак­ладів ви­щої освіти Львівщи­ни предс­тав­ля­ли 140 сту­дентів у 8-ми ва­гових ка­тегоріях як се­ред чо­ловіків так і се­ред жінок.

 Ліде­рами у ва­гових ка­тегоріях ста­ли:

се­ред чо­ловіків: се­ред жінок:
60 кгКос­ти­шин Кос­тянтин(ЛДУФК)
66 кг Гор­бу­нов Олек­сандр(ЛДУФК)
73 кг Бо­рисов Ілля(ЛДУФК)
81 кг Мак­си­мов Нікіта(ЛДУФК)
90 кг Де­гов­цов Влад(ЛНУ ім. І.Фран­ка)
100 кг Да­вид­чук Ярос­лав(ЛДУФК)
+100 кг Гри­чан Ар­тур(ЛДУФК)
АБС  – Де­гов­цов Влад(ЛНУ ім. І.Фран­ка)
48 кг Че­па Вікторія(ЛДУФК)
52 кг Ор­ча­кова Юлія(ЛДУФК)
57 кг Гусь­ка Ок­са­на(ЛНУ ім. І.Фран­ка)
63 кг Де­нисюк Марія(ЛДУФК)
70 кг Фрідріх Уля­на(ЛДУФК)
78 кгТріфан Вікторія(ЛДУФК)
+78 кгКи­ричен­ко Ва­сили­на(ЛНУ ім. І.Фран­ка)
АБС  – Ки­ричен­ко Ва­сили­на(ЛНУ ім. І.Фран­ка)

У підсум­ку зма­гань за­галь­но­команд­на першість виг­ля­дає нас­тупним чи­ном:

Зак­лад ви­щої освіти Підсу­мок
се­ред чо­ловіків
Підсу­мок
се­ред жінок
За­галь­ний
ре­зуль­тат
Місце
Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри 417 414 831 І
Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. Іва­на Фран­ка 393 393 786 ІІ
Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» 322 325 647 ІІІ
Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Да­нила Га­лиць­ко­го 289 319 608 ІV
Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ ім. Пет­ра Са­гай­дач­но­го 313 237 550 V
Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет 201 201 VI

Го­лов­ним суд­дею зма­гань був зас­лу­жений тре­нер Ук­раїни – Андрій На­доп­та.

Відео зма­гань з бо­роть­би дзю­до за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни – 2018» мо­жете пе­рег­ля­нути за цим по­силан­ням.

Львівсь­ке об­лас­не відділен­ня
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хо­ван­ня та спор­ту МОН Ук­раїни