phoca thumb l plyag voleybol 01aЦього ро­ку впер­ше відбу­лися зма­ган­ня з пляж­но­го во­лей­бо­лу се­ред сту­дентів зак­ладів ви­щої освіти за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни – 2018» се­ред чо­ловічих та жіно­чих ко­манд. Спорт­сме­ни де­монс­тру­вали май­стерність на спор­тивній базі Львівсь­ко­го ко­лед­жу Дер­жавно­го універ­си­тету те­леко­мунікацій з 30 по 31 трав­ня. До зма­гань до­пус­ка­лися дві ко­ман­ди від нав­чаль­но­го зак­ла­ду. Кра­щий ре­зуль­тат однієї з ко­манд ішов в залік ви­щому зак­ла­ду освіти.

У зма­ган­нях взя­ли участь 12 чо­ловічих та 11 жіно­чих ко­манд ЗВО Львівщи­ни, а са­ме: Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го, Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка Політехніка», Дро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка, Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки життєдіяль­ності МНС Ук­раїни, Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ Ук­раїни імені геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го, Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва, Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет, Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет імені Да­нила Га­лиць­ко­го.

За ре­зуль­та­тами зма­гань се­ред чо­ловічих ко­манд: пер­ше місце посіла ко­ман­да Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка Політехніка»: сту­ден­ти Ми­хай­ло Бібер та Юрій Білан (тре­нер Ми­кола Гав­ри­лен­ко), дру­ге місце посіла ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го: спорт­сме­ни Юрій Гриців та Ар­тур Ба­лушинсь­кий (тре­нер Ми­хай­ло Хо­ма), а третє місцеЛьвівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки життєдіяль­ності МНС Ук­раїни: кур­санти Юрій Пи­липець та Дмит­ро Боч­ковсь­кий (тре­нер Ігор За­дорож­ний).

За ре­зуль­та­тами зма­гань з пляж­но­го во­лей­бо­лу се­ред жіно­чих ко­манд пер­ше місце посіла ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го. Кра­щими ста­ли сту­дент­ки пер­шо­го скла­ду Вла­дис­ла­ва Ку­чер  і На­талія Дацьк (тре­нер Ва­силь Ков­цун). Дру­га ко­ман­да ЛДУФК у складі сту­ден­ток Те­тяни Че­ревай­ко та Іри­ни Сви­риди (тре­нер Ва­силь Ков­цун) пос­ту­пила­ся у півфіналі ко­манді Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка Політехніка», що вис­ту­пала у складі сту­ден­ток Прийомо­вої Анісіі і Лу­жець­кої Оле­ни (тре­нер Оле­на Безг­ре­бель­на). Ос­тання посіла дру­ге місце, прог­равши першій ко­манді ЛДУФК. Третє місце у за­галь­но­команд­но­му заліку посіли сту­дент­ки Дро­гобиць­ко­го дер­жавний пе­дагогічно­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка Кость Діана і Підбусь­ка На­талія (тре­нер Світла­на Бу­дин­ке­вич).

 Суддівство зма­гань «Універсіада Львівщи­ни – 2018» ро­ку з пляж­но­го во­лей­бо­лу» здій­сню­вали сту­ден­ти ка­фед­ри спор­тивних та рек­ре­ацій­них ігор ЛДУФК С. Вербіць­кий, О. Бо­ценюк, В. Ку­чер, Т. Че­ревай­ко, І.Сви­рида, Д. Лу­кащук, М.Кінаш, В. Миць, В. Ро­ман­ко під керівницт­вом го­лов­но­го судді зма­гань Во­лоди­мира Левківа.

Львівсь­ке об­лас­не відділен­ня
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хо­ван­ня та спор­ту МОН Ук­раїни