phoca thumb l 32686178 1868692409861243 1173985647724068864 nУніверсіада Львівщи­ни з важ­кої ат­ле­тики цьогоріч відбу­валась у приміщенні КДЮСШ «Ат­лет», ад­же спеціалізо­вані за­ли вишів ре­мон­ту­ють­ся, щоб з осені ста­ти но­вими май­дан­чи­ками для важ­ко­ат­летів. Вже тра­дицій­но за пе­ремо­гу зма­гали­ся спорт­сме­ни – предс­тав­никм 6-ти вишів Львівщи­ни.

Ат­ле­ти ви­кону­вали впра­ви «пош­товх» та «ри­вок» у 8-ми ва­гових ка­тегоріях як для чо­ловіків, так і для жінок.

Першість у ка­тегоріях се­ред жінок посіли: Се­ред чо­ловіків:
48 кгЗа­яць Оль­га (ЛДУФК),
53 кгПет­рук Яри­на (ЛДУФК),
58 кгВла­сен­ко Оль­га (НУ ЛП),
63 кгМа­ковець­ка Оле­на (ЛНАУ),
69 кгПри­веде­нець Ок­са­на (ЛДУФК),
75 кгКонс­тан­ти­нова Софія (ЛДУФК),
90 кгНа­гор­нюк Діана (ЛДУФК),
+90 кгНа­зар­чук Олек­санд­ра (ЛНУ)
56 кгКіш Ар­тур (НУ ЛП),
62 кгБілаш Пав­ло (ЛДУФК),
69 кгКук­ли­шин Іван (ЛДУФК),
77 кгБу­рак Маркіян (НУ ЛП),
85 кгОле­вич Віталій (ЛДУФК),
94 кгМо­чер­нюк Да­нило (ЛНУ),
105 кгЗа­кашевсь­кий Пав­ло (ЛНАУ),
+105 кгКінах Та­рас (ЛДУФК)

«Поп­ри те, що па­уерліфтинг на­магаєть­ся «пе­рема­нити» до се­бе важ­ко­ат­летів, зма­ган­ня універсіади Львівщи­ни з важ­кої ат­ле­тики не ста­ють менш чи­сель­ни­ми. Сподіва­юся, що зав­дя­ки ство­рен­ню но­вих важ­ко­ат­ле­тич­них залів у ви­шах, які зап­ра­цю­ють во­сени цього ро­ку, роз­ра­ховую, що нас­тупно­го ро­ку кон­ку­ренція у на­ших зма­ган­нях зрос­те», − заз­на­чив на­чаль­ник Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни, на­город­жу­ючи при­зерів зма­гань.

У за­галь­но­команд­но­му підсум­ку ліде­ром зма­гань ста­ли сту­ден­ти Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го, наб­равши 1257 очок. Дру­ге місце посіла ко­ман­да Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету з ре­зуль­та­том 768 очок, а на третьому місці – спорт­сме­ни Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» 672 оч­ки.

Львівсь­ке об­лас­не відділен­ня
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хо­ван­ня та спор­ту МОН Ук­раїни