Sports basketball xk079 2 550x663Про­тягом квітня – трав­ня відбу­вались ігри з бас­кетбо­лу се­ред чо­ловічих збірних ко­манд ви­щих нав­чаль­них зак­ладів Львівщи­ни.

Цього ро­ку в зма­ган­нях прий­ня­ли участь 11 сту­дентсь­ких збірних, які зма­гались у двох гру­пах.

Таб­ли­ця ігор 1-ї гру­пи:

Bastket man 1 group

Таб­ли­ця ігор 2-ї гру­пи:

Bastket man 2 group

У підсум­ку вкот­ре ліди­ру­ють ви­хованці Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», срібло ви­боро­ли сту­ден­ти Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го, а брон­за діста­лась збірній ко­манді Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка.

Вітаємо спорт­сменів і їх вик­ла­дачів-тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

Прес-служ­ба СТС «Гарт»