vesluvannyaЗ се­реди­ни квітня роз­по­чав­ся се­зон зма­гань з вес­лу­ван­ня на бай­дар­ках і ка­ное. Дня­ми ес­та­фету прий­ня­ли сту­ден­ти ви­щих нав­чаль­них зак­ладів Львівщи­ни.

На вес­лу­валь­но-спор­тивній базі Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МО­НУ (озе­ро На­варія) біль­ше 60-ти спорт­сменів з 6-ти вишівбо­ролись за першість у 18-ти дис­танціях: осо­бисті та ко­мандні се­ред чо­ловіків та жінок.

Пе­ремо­гу здо­були:

 • К–1 1000 м чо­ловіки – Чед­рик Ва­силь (ЛНАУ)4.15.35
 • С–1 1000 м чо­ловіки Пе­леха­тий Влад (ЛДУФК)5.20.78
 • К–1 1000 м жінкиШос­так Оль­га (ЛДУФК)5.33.45
 • К–2 1000 м чо­ловікиДя­кун Юрій та При­тула Ро­ман (ЛДУФК) 4.00.85
 • К–2 1000 м жінкиДут­ке­вич Оле­на та На­урз­галієва Аліна (ЛДУФК)5.28.03
 • К–1 500 м чо­ловікиЧед­рик Ва­силь (ЛНАУ)1.47.47
 • С–1 500 м чо­ловікиШти­кало Ро­ман (НУ «ЛП»)2.16.59
 • К–1 500 жінкиШос­так Оль­га (ЛДУФК)2.39.74
 • К–2 500 м чо­ловікиДя­кун Юрій та При­тула Ро­ман (ЛДУФК)1.47.54
 • С–2 500 м чо­ловікиБог­дан Во­лоди­мир та Корінчен­ко Н. (ЛНУВМ та БТ)2.15.79
 • К–2 500 жінкиКа­зимірсь­ка Хрис­ти­на та Сто­рожук Ок­са­на (ЛДУФК)2.29.51
 • К–4 500 м чо­ловікиЗай­цев Во­лоди­мир, Іва­щен­ко Ми­кола, Маїк Ми­кола та Муд­рик Віталій (ЛНАУ)1.38.95
 • К–1 200 м чо­ловікиЧич­кан Олексій (ЛДУФК)0.37.16
 • С–1 200 м чо­ловікиШти­кало Ро­ман (НУ «ЛП»)0.43.62
 • К–1 200 м жінкиХодр Те­тяна (ЛНУ ім. Івна Фран­ка)0.56.91
 • К–2 200 м чо­ловікиЗа­горо­да На­зарій та Ов­ча­рен­ко Во­лоди­мир (НУ «ЛП»)0.37.54
 • С–2 200 м чо­ловікиБог­дан Во­лоди­мир та Корінчен­ко Н. (ЛНУВМ та БТ)0.47.35
 • К–2 500 жінкиКа­зимірсь­ка Хрис­ти­на та Сто­рожук Ок­са­на (ЛДУФК)0.50.77

У за­галь­но­команд­но­му заліку в кот­ре пер­ше місце посіла ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го з ре­зуль­та­том 768 очок. На дру­ге місце підня­лась сту­дентсь­ка збірна Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» з ре­зуль­та­том 725 очок. Третє місце ви­боро­ла ко­ман­да Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка наб­равши 568 очок.

Чет­верте місце, з різни­цею ли­ше у 10 очок, посіла збірна Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету. А спорт­сме­ни Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій імені С. З. Гжиць­ко­го обій­шли сту­дентів Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету імені Д. Га­лиць­ко­го зай­няв­ши 5 та 6 місця відповідно.

Усі ре­зуль­та­ти дос­тупні тут.

Вітаємо спорт­сменів і тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

Львівсь­ке об­лас­не відділен­ня
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хо­ван­ня та спор­ту МОН Ук­раїни