На борцівсь­ких ки­лимах відбу­вались цікаві су­тич­ки, ад­же у зма­ган­нях прий­ня­ли участь 22 май­стрів та 19 кан­ди­датів у май­стри спор­ту Ук­раїни. Спорт­сме­ни зма­гали­ся між со­бою за олімпій­ською сис­те­мою у 10-ти жіно­чих та 10-ти чо­ловічих ва­гових ка­тегоріях.

Ат­ле­ти бо­ролись за першість у кожній ва­говій ка­тегорії, зок­ре­ма підня­лись на вер­ши­ну:

СЕ­РЕД ЧО­ЛОВІКІВ: СЕ­РЕД ЖІНОК:
57 кг Кук­са І. (ЛНУ ім. І.Фран­ка) 50кг Стад­ник В. (ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжиць­ко­го)
61 кг Сте­пюк О. (ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжиць­ко­го) 53 кг Польова Т. (ЛДУФК ім. І. Бо­берсь­ко­го)
65 кг Бой­ко П. (ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжиць­ко­го) 55 кг Бод­нар Сте­фанія (ЛДУФК ім. І. Бо­берсь­ко­го)
70кг Прус М. (ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжиць­ко­го) 57 кг Лев­чук О. (ЛДУФК ім. І. Бо­берсь­ко­го)
74 кг Сту­ков О. (ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжиць­ко­го) 59 кг Бод­нар Софія (ЛДУФК ім. І. Бо­берсь­ко­го)
79 кг Яру­шевсь­кий І. (ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжиць­ко­го) 62 кг Губ­ко А. (ЛДУФК ім. І. Бо­берсь­ко­го)
86 кг Курій М. (НУ «ЛП») 65 кг Ос­тапчук А. (ЛДУФК ім. І. Бо­берсь­ко­го)
92 кг Зірчак І. (НУ «ЛП») 68 кг Ос­тапчук І. (ЛДУФК ім. І. Бо­берсь­ко­го)
97 кг Білас П. (ЛДУФК ім. І. Бо­берсь­ко­го) 72 кг Сон­ся­дек В. (ЛДУФК ім. І. Бо­берсь­ко­го)
125 кг Ка­ланджій Д. (ЛДУФК ім. І. Бо­берсь­ко­го) 76 кг Шус­то­ва А. (ЛДУФК ім. І. Бо­берсь­ко­го)

За ре­зуль­та­тами осо­бис­тих зма­гань се­ред чо­ловіків та жінок пер­ше місце у ко­манд­но­му заліку ви­боро­ла ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го (675 очок)дру­геНаціональ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» (639 очок), а третє – збірна Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар-ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. З. Гжиць­ко­го (594 оч­ки).

Осінню тра­дицій­но відбу­дуть­ся зма­ган­ня «стінка на стінку».

Львівсь­ке об­лас­не відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хо­ван­ня та спор­ту МОН Ук­раїни