BoxЗма­ган­ня з бок­су се­ред сту­дентів тра­дицій­но про­ходи­ли в спор­тивно­му комп­лексі Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка Політехніка».

На рин­гу зій­шлись спорт­сме­ни 8-ми ви­щих нав­чаль­них зак­ладів. Зок­ре­ма до вже постій­них учас­ників зма­гань, збірних ко­манд Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ ім. Пет­ра Са­гай­дач­но­го, Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка, Національ­но­го лісо­технічно­го універ­си­тету Ук­раїни, Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва, Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Да­нила Га­лиць­ко­го до­дались предс­тав­ни­ки з Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій імені С. З. Гжиць­ко­го.

У підсум­ку 3-х ден­них зма­гань, чемпіона­ми у ва­гових ка­тегоріях ста­ли:

  • 49 кгПав­ловсь­кий Сте­пан (НУ «ЛП»);
  • 52 кгЗа­хар­ченко Мак­сим (НАСВ);
  • 56 кгЗасімов Пав­ло (ЛДУФК);
  • 60 кгВо­лощук Іван (ЛДУФК);
  • 64 кгГор­бань Олек­сандр (НАСВ);
  • 69 кгДо­мараць­кий За­хар (ЛДУФК);
  • 75 кгРу­дий Ми­хай­ло (ЛДУФК);
  • 81 кгКро­пив­ниць­кий Мак­сим (ЛДУФК);
  • 91 кгСідь Юрій (НУ «ЛП»);
  • +91 кгГриців Олек­сандр (ЛДУФК).

Трій­ка лідерів у за­галь­но­команд­но­му заліку виг­ля­дає нас­тупним чи­ном:

I місцеЛьвівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри771 оч­ко;
II місцеНаціональ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» – 738 очок;
ІІІ місцеНаціональ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ – 602 оч­ки;

Вітаємо спорт­сменів і тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

Львівсь­ке об­лас­не відділен­ня
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хо­ван­ня та спор­ту МОН Ук­раїни