phoca thumb l IMG 20180424 182816aСту­ден­ти ви­щих нав­чаль­них зак­ладів Львівщи­ни де­монс­тру­вали плас­ти­ку, кра­су та гар­монію ви­конан­ня гімнас­тичних вправ у 8-ми ви­дах прог­ра­ми.

Май­стер­но за­вер­ши­ли свої вис­ту­пи:

  • Індивіду­альні вис­ту­пи чо­ловіків (IM)Кур­ка Пет­ро (Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва);
  • Індивіду­альні вис­ту­пи жінок (IW)Гордієнко Ма­рина (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»);
  • Змішані па­ри (MP)Ла­зарен­ко Віола та Ко­гут Юрій (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»);
  • Тріо (TR) – ко­ман­да Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка»;
  • Гру­пи (GR) – ко­ман­да Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва;
  • Аеро­денс (AD) – ко­ман­да Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва;
  • Аерос­теп (AS) – ко­ман­да Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка»;
  • Фанк (Funk) − ко­ман­да Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка».

У підсум­ку двох днів зма­гань пер­ше місце посіла ко­ман­да Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» (483 оч­ки). Дру­ге місце зай­ня­ла сту­дентсь­ка збірна Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва (474 оч­ки), третє – ко­ман­да Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка (339 очок).

Львівсь­ке об­лас­не відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хо­ван­ня та спор­ту МОН Ук­раїни