phoca thumb l 30706023 2071400146470214 3378455712081379328 naЗа­вер­ши­лись зма­ган­ня з гре­ко-римсь­кої бо­роть­би за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни», участь в яких взя­ли предс­тав­ни­ки 8-ми нав­чаль­них зак­ладів.

Най­вищі ба­ли у ва­гових ка­тегоріях вкла­ли до скарб­нич­ки свої нав­чаль­них зак­ладів:

  • 55 кгСеньків Ро­ман (Дро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет ім. І.Фран­ка)
  • 60 кгДже­леп Ро­ман (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го)
  • 63 кгБой­ко Пет­ро (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го)
  • 67 кг Гурсь­кий Віталій (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го)
  • 72 кгЯрош На­зар (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го)
  • 77 кгЯру­шевсь­кий Ігор (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го)
  • 82 кгМиськів Та­рас (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. І.Фран­ка)
  • 87 кгКо­валь Віталій (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»)
  • 97 кгБілас Пав­ло (Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри ім. І.Бо­берсь­ко­го)
  • 130 кг Ка­ланджій Де­нис − (Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри ім. І.Бо­берсь­ко­го)

У підсум­ку двох днів зма­гань, виз­на­чилась трій­ка лідерів:

I місце – Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го з ре­зуль­та­том 408 очок.
II місце – Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» – 364 очок.
ІІІ місце – Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го – 356 очок.

Львівсь­ке об­лас­не відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хо­ван­ня та спор­ту МОН Ук­раїни