phoca thumb l IMG 3818aВпро­довж чо­тирьох днів сту­ден­ти 7-ти вишів зма­гались за лідерс­тво на базі спор­тивно­го комп­лек­су Львівсь­ко­го націо­наль­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка.

 У ви­дах прог­рам першість ви­боро­ли:

  • Осо­бисті се­ред чо­ловіків: Ча­калов Олек­сандр (ЛДУФК)
  • Осо­бисті се­ред жінок: Ко­чеко­ва Єли­зале­та (ЛНУ)
  • Парні се­ред чо­ловіків: Ча­калов Олек­сандр – Ал­ту­нян Ро­ман (ЛДУФК)
  • Парні се­ред жінок: Ко­чеко­ва Єли­зале­та – Темніко­ва Вікторія (ЛНУ)
  • Змішані па­ри: Ча­калов Олек­сандр – Артьомо­ва Аліна (ЛДУФК)

Відбу­лись нап­ру­жені матчі між спорт­сме­нами ЛДУФК (1 місце  − ко­мандні чо­ловіки) та ЛНУ ім. І.Фран­ка (1 місце – ко­мандні жінки).

Про­те у за­галь­но­му підсум­ку пер­ше місце зай­ня­ли сту­ден­ти Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, наб­равши 612 балів, дру­ге місце посіли спорт­сме­ни Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го з су­мою 577 балів. На третьому місці сту­ден­ти Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», котрі наб­ра­ли 527 балів.

Та­кож у зма­ган­нях прий­ня­ли участь сту­дентські ко­ман­ди Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету імені Да­нила Га­лиць­ко­го, Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ імені Пет­ра Са­гай­дач­но­го, Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету та Львівсь­ко­го нав­чаль­но-на­уко­вого інсти­туту ДВНЗ «Універ­си­тет банківсь­кої спра­ви». 

Львівсь­ке об­лас­не відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хо­ван­ня та спор­ту МОН Ук­раїни