phoca thumb l Lv st Archery 01a22 – 26 лис­то­пада 2017 ро­ку у Стрілець­ко-спор­тивно­му комп­лексі Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету імені Да­нила Га­лиць­ко­го відбу­лися зма­ган­ня зі стріль­би з лу­ка в приміщенні за прог­ра­мою «Універсіади Львівщи­ни-2017».

У зма­ган­нях з кла­сич­но­го та блоч­но­го лу­ка прий­ня­ли участь предс­тав­ни­ки 6-ти ви­щих нав­чаль­них зак­ладів Львівщи­ни, а са­ме: Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету імені Да­нила Га­лиць­ко­го, Львівсь­кої національ­ної ака­демії мис­тецтв та Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ імені Пет­ра Са­гай­дач­но­го.

Ок­ре­мо се­ред чо­ловіків та жінок ви­кону­вались осо­бисті та ко­мандні впра­ви М-3, М-4, олімпій­ський ра­унд, «мікст». Зма­ган­ня три­вали про­тягом тиж­ня.

Кра­щими у осо­бис­тих зма­ган­нях се­ред чо­ловіків ста­ли:

М-3 (1) Ше­реме­та Р. (ЛДУФК); М-3 (2) – Бу­кате­вич В. (ЛДУФК);
М-3×2По­пович М. (ЛДУФК);
олімпій­ський ра­ундЖу­рило М. (ЛДУФК);
блокПівень О. (ЛНМУ);
блок М-3×2 Кіщак Б. (ЛНМУ).

Ліде­рами в осо­бис­тих зма­ган­нях се­ред жінок ста­ли:

М-3 (1) Ан­то­нова К. (ЛДУФК);
М-3 (2) Ящи­шин Т. (ЛНУ);
М-3×2Ан­то­нова К. (ЛДУФК);
олімпій­ський ра­унд Ан­то­нова К. (ЛДУФК);
блокШтель­ма Ю. (ЛНМУ); блок М-3×2Штель­ма Ю. (ЛНМУ).

У за­галь­но­команд­но­му підсум­ку місця се­ред чо­ловіків роз­поділи­лись так:

I місцеЛьвівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри імені І.Бо­берсь­ко­го;
II місцеЛьвівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет імені Да­нила Га­лиць­ко­го;
III місцеНаціональ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка».

Се­ред жінок у за­галь­но­команд­но­му заліку трій­ка при­зерів виг­ля­дає нас­тупним чи­ном:

I місце Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри імені І.Бо­берсь­ко­го;
II місце Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет імені Да­нила Га­лиць­ко­го;
III місцеЛьвівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені І.Фран­ка.

Чемпіонів та при­зерів зма­гань на­город­же­но дип­ло­мами Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Комітет у з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни