phoca thumb l 23270198 1941212412872070 5501260873621932109 o аДру­гий рік поспіль сту­ден­ти Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету імені Іва­на Бо­берсь­ко­го ста­ють чемпіона­ми Універсіади Львівщи­ни з тенісу.

За підсум­ком 3-х днів в осо­бис­тих зма­ган­нях се­ред жінок в трій­ку лідерів увій­шли: сту­дент­ка Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го – Фе­дори­шин Анас­тасія (1 місце), сту­дент­ка Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету імені Да­нила Га­лиць­ко­го – Тим­чи­на Мар­та (2 місце) та спорт­смен­ка Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» – Ян­бухтіна Аліна (3 місце).

Се­ред чо­ловіків трій­ка лідерів пов­то­рює ми­нулорічні до­сяг­нення, а са­ме: сту­дент Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го – Бой­чук Ро­ман (1 місце), сту­дент Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» – Со­кир­ко Ярос­лав (2 місце) та спорт­смен Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету – Лит­ви­нюк Андрій (3 місце).

У за­галь­но­команд­но­му заліку пер­ше місце посіла ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, на дру­гому місці розмісти­лась збірна Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Д. Га­лиць­ко­го, на третьому – спорт­сме­ни Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка».

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни