phoca thumb l Turyzm 2aКо­ман­ди 6-ти ви­щих нав­чаль­них зак­ладів Львівщи­ни бо­ролись за першість в зма­ган­нях зі спор­тивно­го ту­риз­му за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни-2017», що відбув­ся в  місті Ско­ле.

Після приїзду та розміщен­ня ко­манд роз­по­чалось оціню­ван­ня вміння сту­дентів на об­лашту­ван­ня біву­аків та кра­щого та­бору. Усю га­ляви­ну на­пов­нив за­пах тра­дицій­но­го ук­раїнсь­ко­го бор­щу. А вве­чері за­пала­ла ту­ристсь­ка ват­ра, біля якої лу­нали пісні, про­ходи­ла ту­ристсь­ко-спор­тивна ес­та­фета та кон­курс фо­тог­рафій.

Нас­тупно­го дня відбу­лось уро­чис­те відкрит­тя зма­гань. Після па­раду, ко­ман­ди про­дов­жи­ли гон­ку за першість у кон­курсі в’язан­ня ту­рис­тичних вузлів та роз­по­чав­ся крос-похід на го­ру Ключ з еле­мен­та­ми орієнту­ван­ня.

У за­галь­но­команд­но­му підсум­ку 1 місце зай­ня­ли сту­ден­ти Львівсь­ко­го дер­жа­ного універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го, 2 місце посіла ко­ман­да Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету, 3 місце зай­ня­ли спорт­сме­ни Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка».

По­за трій­кою при­зерів опи­нили­ся сту­дентські ко­ман­ди Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка (4 місце), Львівсь­ко­го інсти­туту еко­номіки і ту­риз­му та Національ­но­го лісо­технічно­го універ­си­тету Ук­раїни які розділи­ли 5 місце од­на­ковою кількістю балів.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни