basketbolПро­тягом жовт­ня у спор­тивно­му комп­лексі Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» відбу­вались ігри між сту­дентсь­ки­ми ко­ман­да­ми з бас­кетбо­лу.

Ка­лен­дар був на­сиче­ним, оскіль­ки цього ро­ку взя­ли участь предс­тав­ниці 7-ми ви­щих нав­чаль­них зак­ладів Львівщи­ни.

У підсум­ку вкот­ре підтвер­ди­ли лідерсь­ку по­зицію ви­хованці Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го, срібло ви­боро­ли сту­ден­ти Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», а брон­за діста­лась збірній ко­манді Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка.

Вітаємо спорт­сменів і їх вик­ла­дачів-тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

Прес-служ­ба СТС «Гарт»