phoca thumb l DSCN8467aУ Стрий­сько­му пар­ку міста Ле­ва відбу­лись сту­дентські зма­ган­ня з лег­ко­ат­ле­тич­но­го кро­су, участь в який прий­ня­ло 9 збірних ко­манд ви­щих нав­чаль­них зак­ладів ІІІ-IV рівнів ак­ре­дитації.

Трій­ка лідерів в осо­бис­то­му заліку се­ред жінок в забігу на 500 м ста­ли сту­дент­ки Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» (НУ «ЛП») Буб­няк Іри­на  та Рай­та Ок­са­на посівши 1 та 2 місця відповідно, третє місце зай­ня­ла спорт­смен­ка Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го (ЛДУФК) Ко­валь Лілія пос­ту­пив­шись дво­ма де­сяти­ми се­кун­ди.

В забігу на 1000 м се­ред жінок перші два місця зай­ня­ли: Рай­та Ок­са­на (НУ «ЛП») та Буб­няк Іри­на (НУ «ЛП») відповідно, третьою за­вер­ши­ла забіг Племінник Іри­на (ЛДУФК). Се­ред чо­ловіків пер­шим по­долав дис­танцію Го­лодись­кий Бог­дан (ЛДУФК), дру­гим став Мо­роз Андрій (Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ імені Пет­ра Са­гай­дач­но­го), а на третьому місці – Га­лан Юрій (ЛДУФК).

Ре­зуль­та­ти забігу на 3000 м се­ред чо­ловіків нас­тупні: 1 місцеРос­ти­кус Ро­ман (ЛДУФК), 2 місце – Же­лом Ігор (ЛДУФК), 3 місцеГна­тюк Олек­сандр (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка).

У за­галь­но­команд­но­му заліку ко­ман­ди на та­ких по­зиціях:

1 місце – Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го
2 місце – Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
3 місце – Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ імені Пет­ра Са­гай­дач­но­го

Прес-служ­ба СТС «Гарт»