Legka atletykaЖов­тень роз­по­чав­ся тра­дицій­ни­ми зма­ган­ня­ми за прог­ра­мою «Універсіади Львівщи­ни-2017» з лег­кої ат­ле­тики.

До­лали дис­танції, стри­бали, ме­тали спис, штов­ха­ли яд­ро у 15-ти ви­дах прог­ра­ми близь­ко 600 сту­дентів з де­сяти ви­щих нав­чаль­них зак­ладів Львівщи­ни.

•    Кра­щими на дис­танціях з бігу ста­ли:
100 м − НА­ЗАРУК Ар­тур (ЛДУФК) з ре­зуль­та­том 11:20
200 м, 400 м - ТРОХІМЧУК Юрій (ЛДУФК) з ре­зуль­та­том 22:90 та 50:20
800 м − ГРИ­ЩИШИН Юрій (ЛНУ) з ре­зуль­та­том 2:01:50
1500 м - РОС­ТИ­КУС Ро­ман (ЛДУФК) з ре­зуль­та­том 4:04:20
3000 м - РАЙ­ТА Ок­са­на (НУ «ЛП») з ре­зуль­та­том 10:09:70
5000 м - ГО­РОДИСЬ­КИЙ Бог­дан-Іван (ЛДУФК) з ре­зуль­та­том 15:28:20

•    У спор­тивній ходьбі на 3000 м та 5000 м пе­ремож­ця­ми ста­ли КО­ВАЛЬ­ЧУК Ан­на (НУ «ЛП») та ФЕДЬКІВ Во­лоди­мир (ЛДУФК).

•    У «стри­бунів» перші місця посіли:
в дов­жи­ну
 − БУСЬ­КО Рок­со­лана (ЛДУФК), ПИ­ПА Андрій (НУ «ЛП»)
у ви­соту − ПИ­ЛЯВЕЦЬ Ан­на та ІЛЬ­НИЦЬ­КИЙ Андрій (ЛДУФК)
потрій­ний − СЛІСЕН­КО Сергій та ГО­РЕВИЧ Іри­на (НУ «ЛП»)

•    Ме­тан­ня спи­су, з ва­гою для дівчат 600 грам - БА­НИРА Вікторія (ЛДУФК) з ре­зуль­та­том 42,64м; для чо­ловіків 800 грам - ГО­РОШ­КО Ро­ман (НУ «ЛП») з ре­зуль­та­том 54,70м.

•    Штов­хання яд­ра, з ва­гою для дівчат 4 кг − БОЙ­ЧУК Хрис­ти­на (ЛДУФК) з ре­зуль­та­том 11,13м, для чо­ловіків 7,260 кг − ДЕ­МЯН­ЧУК Сте­пан (ЛДУФК) з ре­зуль­та­том 15,60м.

•    Ес­та­фета 4×100ко­ман­да ЛНМУ

•    Ес­та­фета 4×400ко­ман­да ЛДУФК

У за­галь­но­команд­но­му заліку, пе­ремо­гу одер­жа­ли сту­ден­ти Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го з ре­зуль­та­том 882 очок, дру­ге місце, з ре­зуль­та­том 831 очок посіли лег­ко­ат­ле­ти Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», а третє при­зове місце посіла ко­ман­да Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка – 620 очок.

Нез­ва­жа­ючи на не­году: дощ та силь­ний вітер,
всі учас­ни­ки по­каза­ли хо­роші ре­зуль­та­ти на­полег­ли­вих тре­нувань.

Прес-служ­ба СТС «Гарт»