Logo Gart KRUGLELviv swimming 2017aОд­ним із пер­ших видів зма­гань за прог­ра­мою цьогорічної Універсіади Львівщи­ни ста­ло пла­ван­ня. Цьогорічна сту­дентсь­кий чемпіонат з пла­ван­ня відбу­вав­ся на пла­валь­них доріжках 50-ти мет­ро­вого ба­сей­ну комп­лек­су вод­них видів спор­ту «Ак­ва­парк «Пляж», – най­кра­щого кри­того ба­сей­ну Львівщи­ни, та тра­дицій­но ор­ганізо­вував­ся спіль­но Львівсь­ким об­ласним відділен­ням Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни, Львівсь­ким об­ласним спор­тивним то­варист­вом сту­дентів «Гарт» та Фе­дерацією пла­ван­ня Львівсь­кої об­ласті.

За прог­ра­мою Універсіади май­стерність сту­дентів виз­на­чали у 14-ти ви­дах прог­ра­ми та 4-х ес­та­фетах. Заз­на­чимо, що кількість видів прог­рам бу­ла збіль­ше­на на 2 у порівнянні із ми­нулим ро­ком. У зма­ган­нях взя­ли участь близь­ко 200 сту­дентів 6-ти ви­щих нав­чаль­них зак­ладів: Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Да­нила Га­лиць­ко­го, Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва та Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ ім. Пет­ра Са­гай­дач­но­го.

Вда­лих стартів на це­ремонії відкрит­тя по­бажав на­чаль­ник Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни Ана­толій Ігна­тович, керівник відділу мар­ке­тин­гу КВВС «Ак­ва­парк «Пляж» Оле­на Анатій­чук та го­лов­ний суд­дя зма­гань Віктор Не­рода.

За підсум­ком двох днів зма­гань пер­ше місце в за­галь­но­команд­но­му заліку посіла ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри (1005 очок), на дру­ге місце підня­лась ко­ман­да Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка (921 оч­ко), обій­шов­ши ми­нулорічних срібних при­зерів із Львівсь­кої політехніки на 51 оч­ко; третє місце посіла збірна Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» (870 очок).

{xtypo_sticky}Пе­реможці бу­ли відзна­чені дип­ло­мами Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни, а та­кож увій­дуть до сту­дентсь­кої збірної об­ласті, яка предс­тав­ля­тиме Львівщи­ну на Універсіаді Ук­раїни. Вітаємо спорт­сменів і тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог. {/xty­po_stic­ky}

Вітаємо спорт­сменів і тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни