Ка­лен­дар зма­гань
з арм­реслінгу 
се­ред  ВНЗ
«Універсіада Львівщи­ни − 2016»

Календар змагань з армреслінгуЗма­ган­ня се­ред сту­дентів ВНЗ III–IV р.а. «Універсіада Львівщи­ни − 2016» відбу­дуть­ся 09–10 лис­то­пада 2016 ро­ку в спор­тивно­му комп­лексі Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, вул. Че­рем­ши­ни М., 31.

ПРОГ­РА­МА ЗМА­ГАНЬ
09 лис­то­пада Зва­жуван­ня з 15.00 до 16.30 год. (до­пуск при зва­жуванні 1 кг)
По­чаток зма­гань на ліву ру­ку 16.30 год
10 лис­то­пада По­чаток зма­гань на пра­ву ру­ку 16.00 год
ВА­ГОВІ КА­ТЕГОРІЇ
Чо­ловіки ліва та пра­ва ру­ка 55,60,65,70,75,80,85,90,100,+100

Для участі у зма­ган­нях не­обхідно ма­ти до­кумент, який засвідчує осо­бу (сту­денсь­кий кви­ток) і спор­тивну фор­му (фут­болку, спор­тивні шта­ни і спор­тивне взут­тя). Учас­ник який вий­шов на поєди­нок не в спор­тивній формі, не до­пус­каєть­ся до поєдин­ку і йому за­рахо­вуєть­ся по­раз­ка.

Го­лов­ний суд­дя зма­гань: Іва­ниць­кий Бог­дан Ва­сильович (тел. (067) 78-999-11)

Ува­га всім предс­тав­ни­кам ко­манд! Потрібно за­реєстру­вати по­перед­ню за­яв­ку на участь у зма­ган­нях за по­силан­ням до 08 лис­то­пада!

Пе­рег­ля­нути по­передні спис­ки учас­ників.

З пи­тань по­передньої за­яв­ки, звер­тай­тесь за тел.: (063) 44-30-641 (На­зар)