Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни – 2016» з бас­кетбо­лу
1.
Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри (ЛДУФК)
2. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка (ЛНУ імені Іва­на Фран­ка)
3. Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва (УАД)
4. Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка Політехніка» (НУ «ЛП»)
5. Львівсь­кий Національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет (ЛНМУ)


гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Місце про­веден­ня
І гру­па
1. УАД − ЛНМУ
21.10.2016, 19:00 Спор­тивний комп­лекс НУ «ЛП»
2. ЛДУФК − ЛНУ імені Іва­на Фран­ка
21.10.2016, 21:00
3. НУ «ЛП» − ЛНУ імені Іва­на Фран­ка
25.10.2016, 19:00
4. ЛНМУ – ЛДУФК 25.10.2016, 20:00
5. ЛДУФК − УАД 27.10.2016, 19:00
6. НУ «ЛП» – ЛНМУ
27.10.2016, 20:30
7.
НУ «ЛП» – УАД 28.10.2016, 19:00
8. ЛНМУ – ЛНУ імені Іва­на Фран­ка
28.10.2016, 20:30
9. НУ «ЛП» – ЛДУФК 01.11.2016, 19:00
10. ЛНУ імені Іва­на Фран­ка – УАД 01.11.2016, 20:30
Го­лов­ний суд­дя:  За­верікін Ана­толій Ми­колайович
Го­лов­ний сек­ре­тар:    Кленіна І.Ю.