ПРОГ­РА­МА ЗМА­ГАНЬ
«Універсіада Львівщи­ни – 2016»
з спор­тивно­го ту­риз­му


(08.10.2016–09.10.2016)

Пер­ший день
До 13.00 го­дини Заїзд та розміщен­ня ко­манд у влас­них на­метах на га­лявині з пра­вої сто­ронивід
щи­та «Павлів потік» смт. Ско­ле (че­рез річку по прямій від ж/д вок­за­лу, за мос­том)
13:30 Ман­датна комісія
15:00 Hа­рада ГСК з предс­тав­ни­ками і капіта­нами ко­манд, же­реб­ку­ван­ня
16:00 Кон­курс­на прог­ра­ма
19:00 Кон­курс­на прог­ра­ма біля ту­ристсь­кої ват­ри
21.30 – 22:50 Віль­ний час
23:00 Відбій
Дру­гий день
09:00 Відкрит­тя зма­гань
09:30 Старт ко­манд
09:40 В’язан­ня вузлів
17:00 Підве­ден­ня підсумків на­город­ження пе­реможців і при­зерів зма­гань
18:00 Зак­риття зма­гань, від’їзд учас­ників

Місце про­веден­ня: смт. Ско­ле

Го­лов­ний суд­дя: суд­дя національ­ної ка­тегорії Ти­мошен­ко Лідія Олексіївна
(моб.тел.: (068) 640-54-79; (099) 316-05-66)

Примітка: вне­сено зміни в по­ложен­ня про спор­тивний ту­ризм (див. по­ложен­ня)

Зап­ро­шуємо вболіваль­ників вболіва­ти за свій вуз!!!