Розк­лад ігор зма­гань
се­ред сту­дентів ви­щих нав­чаль­них зак­ладів
ти­пу інсти­тут, ака­демія, універ­си­тет
«Універсіада Львівщи­ни-2016»
се­ред чо­ловічих ко­манд з ганд­бо­лу

Гру­па 1
1.    Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри (ЛДУФК)
2.    Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» (НУ ЛП)

Гру­па 2
1.    Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка (ЛНУ)
2.    Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет (ЛНАУ)
3.    Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій імені Сте­пана Ґжиць­ко­го (ЛНУВМ та БТ)

Да­та Го­дина Ко­ман­ди Місце про­веден­ня
20 квітня 2016 ро­ку 17.00 ЛНУВМ та БТ – ЛНАУ  Зал ЛНУ
21 квітня 2016 ро­ку 17.00 ЛНУ – ЛНАУ Зал ЛНУ
22 квітня 2016 ро­ку 15.30 ЛДУФК − НУ «ЛП»  Зал НСБ ЛВС МОУ (СКА)
25 квітня 2016 ро­ку 17.00 ЛНУВМ та БТ – ЛНУ Зал ЛНУ

Примітка. У розк­ладі мож­ливі зміни.