КА­ЛЕН­ДАР ЗМА­ГАНЬ
«Універсіада Львівщи­ни – 2016» з во­лей­бо­лу
(чо­ловіки та жінки)

voleybol man wuman1

Ад­ре­са спор­тивних залів:

ЛНУ (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка): вул. Че­рем­ши­ни, 31.
НУ «ЛП» (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»): вул.Сам­чу­ка, 14.
ЛІБС (Львівсь­кий інсти­тут банківсь­кої спра­ви УБС НБУ): вул.Жовківсь­ка, 53.
ЛДУБЖ (Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки життєдіяль­ності МНС Ук­раїни): вул.Кле­парівсь­ка, 35.
ЛНАУ (Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет): м.Дуб­ля­ни, вул.В. Ве­лико­го, 1.

Го­лов­ний суд­дя: Левків В.І.

Зап­ро­шуємо вболіваль­ників на матчі ко­манд та вболіва­ти за свій вуз!!!