logo_1phoca_thumb_l_20150319_163218a17–19 бе­рез­ня 2015р. на базі спор­тивно­го комп­лек­су Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» відбу­лися об­ласні зма­ган­ня з гре­ко-римсь­кої бо­роть­би се­ред сту­дентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни − 2015».

В зма­ган­нях взя­ли участь 10 ко­манд, а са­ме: Львівсь­кий національ­ний універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. Гжиць­ко­го, Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет, Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет, Дро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет ім. Іва­на Фран­ка, Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. Іва­на Фран­ка, Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва, Ака­демія су­хопут­них вій­ськ, Львівсь­ка ко­мерцій­на ака­демія та Національ­ний лісо­технічний універ­си­тет Ук­раїни.

Сту­ден­ти зма­гали­ся як у осо­бис­то­му заліку так і ко­манд­но­му.

У ко­манд­но­му заліку (стінка на стінку)  взя­ли участь 6 нав­чаль­них зак­ладів, а са­ме:

Місце ВНЗ
1. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. Гжиць­ко­го
2. Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
3. Ака­дeмія су­хопутніх вій­ськ Ук­раїни ім. П. Са­гай­дач­но­го
4. Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет
5. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. Іва­на Фран­ка
6. Дро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет ім. Іва­на Фран­ка

 

У за­галь­но­команд­но­му заліку пе­ремож­цем «Універсіади Львівщи­ни −2015» з гре­ко-римсь­кої бо­роть­би став ЛДУВМ, дру­ге місце ви­боро­ли НУ «ЛП», третіми − ЛНУ ім. Фран­ка.

 Усі пе­реможці та при­зери зма­гань бу­ли на­город­женні гра­мота­ми та ме­даля­ми. 

Успіхів в Універсіаді Ук­раїни!