Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни – 2015» з фут­за­лу
1. Львівсь­кий Дер­жавний Універ­си­тет Фізич­ної Куль­ту­ри (ЛДУФК)
2. Дро­гобиць­кий Дер­жавний пе­дагогічний Універ­си­тет (ДДПУ)
3. Львівсь­кий Національ­ний Універ­си­тет Ве­тери­нар­ної Ме­дици­ни (ЛНУВМ)
4. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка (ЛНУ)
5. Львівсь­кий інсти­тут банківсь­кої спра­ви (ЛІБС)
6. Львівсь­ка дер­жавна фінан­со­ва ака­демія (ЛДФА)
7. Львівсь­кий Національ­ний Аг­рарний Універ­си­тет (ЛНАУ)
8.
Львівсь­кий Національ­ний ме­дич­ний Універ­си­тет ім. Да­нила Га­лиць­ко­го (ЛНМУ)


гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Спор­тивний зал
І тур
1. ДДПУ – ЛДУФК 17 бе­рез­ня, 12:30 ДДПУ
2. ЛНУВМ – ЛНУ 16 бе­рез­ня, 20:00 ЛНУ
3. ЛДФА – ЛІБС 17 бе­рез­ня, 15:30 ЛІБС
4.
ЛНАУ – ЛНМУ 27–30 бе­рез­ня
ІІ тур
5.
ЛДУФК – ЛНАУ 9 квітня, 16:30 СКІФ
6. ЛНМУ – ЛДФА 16–20 бе­рез­ня
7. ЛІБС – ЛНУВМ 8 квітня, 15:30 ЛІБС
8. ДДПУ – ЛНУ 7 квітня, 12:30 ДДПУ
ІІІ тур
9.
ЛНУ – ЛДУФК 20 квітня, 18:30 ЛНУ
10. ЛІБС – ДДПУ 11 бе­рез­ня, 15:30 ЛІБС
11. ЛНУВМ – ЛНМУ

12. ЛДФА – ЛНАУ 20–24 квітня
IV тур
13.
ЛДУФК – ЛДФА 12 бе­рез­ня, 17:00 СКІФ
14. ЛНАУ – ЛНУВМ 23–27 бе­рез­ня
15. ДДПУ – ЛНМУ 12 бе­рез­ня, 12:30 ДДПУ
16. ЛНУ – ЛІБС 23 бе­рез­ня, 18:30 ЛНУ
V тур
17.
ЛІБС – ЛДУФК 29 квітня, 15:30 ЛІБС
18. ЛНУ – ЛНМУ 30 бе­рез­ня, 18:30 ЛНУ
19. ДДПУ – ЛНАУ 16 квітня, 11:30 ДДПУ
20. ЛНУВМ – ЛДФА 30 бе­рез­ня – 03 квітня