01 sp vnz 2020 01 корпус новий aПос­ту­пово й­де до за­вер­шення пов­на ре­конс­трукція спор­тивно­го комп­лек­су Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва. Відповідно до про­ек­ту ре­конс­трукції зат­верд­же­ного Рек­то­ром Ака­демії, Бог­да­ном Ва­сильови­чем Дур­ня­ком, вста­нов­ле­но но­ве да­хове пок­риття, заміне­но елект­ро­мережі, вста­нов­ле­но су­час­не еко­ном­не елект­рич­не опа­лен­ня, відре­мон­то­вана підло­га, об­лашто­ву­ють роз­дя­гальні, ду­шові, ту­алетні кімна­ти.

Че­ка­ють на вста­нов­лення, заз­да­легідь прид­бані, бок­серсь­кий ринг, ки­лим для спор­тивної бо­роть­би, тре­наже­ри, об­ладнан­ня для за­нять аеробікою. До­лучи­лись до об­ладнан­ня комп­лек­су Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт» та Львівсь­ке відділен­ня коміте­ту фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни, які прид­ба­ли ки­лим для спор­тивної бо­роть­би.

Впев­не­ний, що ство­рені умо­ви да­дуть мож­ливість не тіль­ки сту­ден­там Ака­демії вдос­ко­налю­вати свої фізичні кон­диції та спор­тивну май­стерність, а і дітям та мо­лоді, що про­жива­ють на го­лос­ко і поз­бавлені мож­ли­вості зай­ма­тись спор­том, в наслідок пов­ної відсут­ності в цьому мікро­районі спор­тивних спо­руд.

Прес-служ­ба СТС «Гарт».