phoca thumb l 22 sp vnz Wrestling Lviv students 10aДня­ми у спор­тивно­му комп­лексі Львівсь­ко­го тор­го­вель­но-еко­номічно­го універ­си­тету вже вчет­верте відбу­лись фінальні зма­ган­ня Відкри­того Куб­ку з віль­ної бо­роть­би се­ред сту­дентсь­ких ко­манд ви­щих нав­чаль­них зак­ладів.

У фіналі спорт­сме­ни ви­щих нав­чаль­них зак­ладів зма­гали­ся між со­бою «стінка на стінку» ок­ре­мо се­ред чо­ловіків та жінок у де­сяти ва­гових ка­тегоріях. 4 ко­ман­ди-фіналісти виз­на­чили за підсум­ка­ми відбірко­вих зма­гань, які про­ходи­ли у ве­ресні – жовтні 2017 ро­ку.

У підсум­ку «зо­лото» відкри­того Куб­ку Львівщи­ни з віль­ної бо­роть­би се­ред чо­ловічих сту­дентсь­ких ко­манд вдру­ге поспіль ви­боро­ла збірна Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій імені С. З. Гжиць­ко­го. У фіналі ве­тери­нари здо­лали сту­дентсь­ку збірну Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри з ра­хун­ком 8:2. У поєдин­ках за третє місце ко­ман­да хлопців Національ­но­го  універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» пе­ремог­ла ко­ман­ду Національ­ну ака­демію су­хопут­них вій­ськ імені П. Са­гай­дач­но­го з ра­хун­ком 7:3, здо­був­ши брон­зові на­горо­ди.

Впер­ше цього ро­ку розігра­ли ку­бок і се­ред жінок. Так, у фіналі ко­ман­да Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» пос­ту­пила­ся ко­манді Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій імені С. З. Гжиць­ко­го з ра­хун­ком 3:7.

Під час це­ремонії на­город­ження фіналістів зма­гань привіта­ли ба­гато­разові чемпіони об­ласті та при­зери Чемпіона­ту Ук­раїни з ко­манд­ної аеробіки, ко­лек­тив Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» під керівницт­вом О. Че­реповсь­кої, після чо­го пе­реможці та при­зери зма­гань бу­ли на­город­женні куб­ка­ми, ме­даля­ми, гра­мота­ми, пам’ят­ни­ми на­горо­дами. На­город­ження про­води­ли пре­зидент Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт» Б. Юх­ниць­кий, го­лов­ний суд­дя зма­гань Ігор Вовк, го­лов­ний сек­ре­тар Ми­хай­ло Цьона.

Ор­ганізу­вали захід Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт», Уп­равління мо­лоді та спор­ту Львівсь­кої місь­кої ра­ди, Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни