news 185 4x1 1Не­щодав­но, 8 груд­ня, вже втретє у Ль­вові відбу­вав­ся Фес­ти­валь єди­ноборств. Сту­ден­ти зак­ладів ви­щої освіти та учні шкіл зма­гались у та­ких ви­дах спор­ту як ку­до, ка­рате, кікбоксінг та айкідо.

Муль­тис­портив­не дій­ство відбу­валось у за­галь­но­освітньому нав­чаль­но­му  зак­ладі № 86 м. Ль­во­ва та зібра­ло по­над 300 учас­ників. Окрім зма­гань, на учас­ників че­кали по­казові вис­ту­пи з черлідин­гу.

Захід ор­ганізу­вали Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт», Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни за фінан­со­вої підтрим­ки уп­равління мо­лоді та спор­ту Львівсь­кої місь­кої ра­ди.

Прес-служ­ба СТС «Гарт»,
Фо­то Во­лоди­мира Якімчу­ка.