news 180 01Вчо­ра, 30 січня, відбув­ся звіт де­пар­та­мен­ту гу­манітар­ної політи­ки за ро­боту у 2017 році. Зок­ре­ма роз­повіли про нові ди­тячі клу­би, но­вост­во­рені та віднов­лені спор­тивні май­дан­чи­ки, ак­тивну ро­боту по прог­рамі пла­ван­ня та про ба­гато інших спор­тивних здо­бутків. Про це повідо­мила прес-служ­ба Львівсь­кої місь­кої ра­ди.

«2017 рік по­дару­вав на­шому місту Ле­ва і за­галом нашій дер­жаві ба­гато спор­тивних здо­бутків. Приємно відзна­чити, що са­ме львівські спорт­сме­ни про­тягом ро­ку не­од­но­разо­во підніма­лися на най­ви­щу схо­дин­ку п’єдес­та­лу, се­ред них − чемпіони та при­зери зма­гань світо­вого рівня, спорт­сме­ни, що вхо­дять до еліти ук­раїнсь­ко­го спор­ту, та­лано­вита мо­лодь.

 А са­ме, Станіслав Го­руна – пер­ший львів’янин, який привіз зо­лото Всесвітніх Ігор у на­ше місто та пер­ший предс­тав­ник ук­раїнсь­кої шко­ли ка­рате, що здо­був на­горо­ду для Ук­раїни у даній дис­ципліні на дру­гих за важ­ливістю та ма­совістю після Олімпіади спор­тивних зма­ган­нях.  Анас­тасія Гор­ло­ва – львів’ян­ка, яка у  липні на Чемпіонаті Євро­пи-2017 в двійці з Марією Кіча­совою підтвер­ди­ли свою першість, ви­боров­ши зо­лоту ме­даль, здо­був­ши пе­ремо­гу на дис­танції 200 м. Львівські фех­ту­валь­ниці по­пов­ни­ли скарб­нич­ку збірної Ук­раїни зо­лотом XXIX Всесвітньої літньої Універсіади в Тай­беї – Ксенія Пан­телєєва, Юлія Свистіль посіли пер­ше місце у ко­манд­но­му турнірі шпа­жис­ток.

news 180 02У 2017 році ук­раїнсь­ка ко­ман­да впер­ше бра­ла участь у зма­ган­нях «Ігри нес­ко­рених» (“In­victus Ga­mes”), міжна­род­них спор­тивних зма­ган­нях се­ред вій­сько­вос­лужбовців та ве­теранів, які заз­на­ли травм, по­ранень або зах­во­рювань під час або внаслідок ви­конан­ня служ­бо­вого обов’яз­ку. Се­ред скла­ду ко­ман­ди бу­ло і 5 учас­ників зі Ль­во­ва. Троє з них при­вез­ли ме­далі в на­ше місто, а са­ме: Ро­ман Пан­ченко – зо­лота ме­даль зі стріль­би з лу­ку се­ред по­чатківців, срібна ме­даль в ко­манд­но­му заліку зі стріль­би з лу­ка се­ред по­чатківців; Дмит­ро Си­дорук – срібна ме­даль зі стріль­би з лу­ку се­ред про­фесіоналів; Ка­тери­на Ми­хай­ло­ва – срібна ме­даль в ко­манд­но­му заліку зі стріль­би з лу­ка се­ред по­чатківців. Львів’ян­ка Юлія Ткач-Ос­тапчук, аспірант­ка Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, лідер світо­вого рей­тин­гу у Па­рижі здо­була «срібло» на Чемпіонаті Світу-2017 з бо­роть­би. Ки­ричен­ко Ва­сили­на-Іри­на ста­ла пе­ремож­ни­цею мо­лодіжної пер­шості Євро­пи з дзю­до»,− заз­на­чила Га­лина Слічна, ди­рек­тор де­пар­та­мен­ту гу­манітар­ної політи­ки ЛМР.

У 2017 році в місті за­почат­ко­вано но­ву тра­дицію про­веден­ня Відкри­тих Кубків Ль­во­ва з різних видів спор­ту. Ці зма­ган­ня пок­ли­канні ста­ти пев­ною візитівкою міста і за­луча­ти кра­щих спорт­сменів се­ред дітей та до­рос­лих. Цього ро­ку бу­ло про­веде­но 25 Відкри­тих кубків міста Ль­во­ва з різних видів спор­ту.

Та­кож у місті бу­ло ор­ганізо­вано та співор­ганізо­вано біль­ше 150 спор­тивно-ма­сових за­ходів для 80 спор­тивних гро­мадсь­ких ор­ганізацій та ди­тячо-юнаць­ких спор­тивних шкіл. Бу­ло на­дано ор­ганізацій­ну та медій­ну підтрим­ку для близь­ко 100 за­ходів (3 млн.грн).

74 спор­тивні ор­ганізації зав­дя­ки фінан­совій підтримці від міста прид­ба­ли но­ву спор­тивну фор­му та інвен­тар, на що з бюд­же­ту виділе­но 2,8 млн.грн. З них по­над 1 млн. грн. от­ри­мали 5 клубів ви­щої спор­тивної май­стер­ності для прид­бання спор­тивно­го інвен­та­ря та фор­ми: ГК «Га­личан­ка», СК «Сокіл-регбі», ко­ман­да вод­но­го по­ло ЛОО ФСТ» Ди­намо», СК «Енергія» та ВК «Бар­ком-Ка­жани». Впер­ше цьогоріч місто підтри­мало сту­дентсь­ку збірну  міста Ль­во­ва і спорт­сме­ни от­ри­мали спор­тивну фор­му та гідно предс­та­вили на­шу дер­жа­ву на  XXIX Всесвітній літній Універсіаді в Тай­беї.

З ме­тою ство­рен­ня спри­ят­ли­вих умов для роз­витку та по­пуля­ризації фізич­ної куль­ту­ри та спор­ту у на­шому місті  та підтрим­ки та­лано­витих спор­тивних тре­нерів, які пра­цю­ють з діть­ми та мо­лод­дю з місь­ко­го бюд­же­ту виділе­но по­над 750 тис. грн.  У цьому році спорт­сме­ни та їх тре­нери от­ри­мали гро­шові ви­наго­роди у розмірі від 2 до 11 тис грн. за спор­тивні до­сяг­нення.

news 180 04Та­кож у 2017 році Львів вша­нував кра­щих ди­тячих тре­нерів, а са­ме бу­ло відзна­чено 100 кра­щих тре­нерів на­шого міста, які пра­цю­ють з діть­ми та мо­лод­дю до 18 років. Пе­реможці от­ри­мали гро­шову ви­наго­роду по 25 тис. грн.

Про­тягом ро­ку в місті відбу­вало­ся безліч яск­ра­вих та не­забутніх спор­тивних свят.

Відбув­ся VI­II щорічний Яр­ма­рок спор­ту, який об’єднав близь­ко 100 кра­щих фе­дерацій та спор­тивних ор­ганізацій міста. Яр­ма­рок відвіда­ло по­над 10 тис. осіб, які змог­ли оз­найоми­тись не ли­ше із звич­ни­ми, але й з но­вими ви­дами спор­ту, та­кими як корф­бол, флор­бол, хор­тинг, бам­пербол то­що.

Вдру­ге відбув­ся біго­вий захід міжна­род­но­го масш­та­бу – «Львівсь­кий напівма­рафон 2017». Ти­сячі бігунів з по­над 25 країн світу завіта­ли до міста, аби пробігти ву­лиця­ми з віко­вою історією та відчу­вати смак жит­тя. Про­веден­ня та­ких за­ходів дає сти­мул  для львів’ян зай­ма­тися спор­том, бігом, ста­вати на шлях здо­рово­го спо­собу жит­тя.

У на­шому місті відбув­ся прес­тижний 54-й міжна­род­ний турнір зі стріль­би з лу­ка «Зо­лота Осінь». Зма­ган­ня цьогоріч бу­ли прис­вя­чені 60-річчю від дня зас­ну­ван­ня Львівсь­кої об­ласної фе­дерації стріль­би з лу­ка, з якої роз­по­чалось відрод­ження спор­тивної стріль­би з лу­ка в Ук­раїні.

Уп­равління мо­лоді та спор­ту у 2017 році пра­цюва­ло та­кож і над роз­витком інфраст­рук­ту­ри на­шого міста. Зок­ре­ма, об­лашто­вано муль­ти­функціональ­ний май­дан­чик з полівінілхло­рид­ним пок­риттям для гри в бас­кетбол і фут­бол та зо­ною для гри в настіль­ний теніс на просп. Чор­но­вола, 45.

За­вер­ше­но ро­боти з капіталь­но­го ре­мон­ту спор­тивних май­дан­чиків за ад­ре­сами: вул. Ко­шиця, 4, вул. Тер­нопіль­ська, 13а, вул. Кас­телівка, 8. Відповідно до ре­алізації бюд­же­ту роз­витку місь­ко­го бюд­же­ту про­дов­жуєть­ся об­лашту­ван­ня 20 ди­тячих май­дан­чиків. У рам­ках гро­мадсь­ко­го бюд­же­ту Ль­во­ва в про­цесі об­лашту­ван­ня пе­ребу­ває 6 ди­тячих та 3 спор­тивних май­дан­чи­ки.

news 180 03На базі ЛКП «Спорт­ре­сурс» ство­рено мобільні бри­гади для обс­лу­гову­ван­ня ди­тячих та спор­тивних май­дан­чиків на­шого міста. У на­шому місті на­леж­на ува­га приділяєть­ся дітям та про­водить­ся ба­гато ро­боти зад­ля за­без­пе­чен­ня їхнього якісно­го дозвілля.

У 2017 році відкри­то но­вий ди­тячий клуб «Ко­лорит» на вул. Су­ботівській, 7. В но­вому кубі пра­цює тан­цю­валь­на студія та гур­ток об­ра­зот­ворчо­го мис­тецт­ва. Бу­ло про­веде­но капіталь­ний ре­монт ще 4 ди­тячих клубів.Та­кож роз­робле­но про­ект­но-кош­то­рис­ну до­кумен­тацію з капіталь­но­го ре­мон­ту 2 клубів та для но­вого унікаль­но клу­бу на вул. На­уковій, 29.

Про­тягом ро­ку 150 дітей оз­до­рови­лися у ди­тячих та­борах ДЛОК «Сокіл» та ДЛОК «Сузір’я Таврії», де дітки пок­ра­щили свій стан здо­ров’я та відно­вили свої життєві си­ли.

«Ду­же важ­ли­вим є фізич­ний роз­ви­ток дітей. То­му місто вже вкот­ре ре­алізо­вує прог­ра­му нав­чання пла­ван­ня дітей соціаль­них ка­тегорій. У прог­рамі  пла­ван­ня взя­ло участь біль­ше 1000 дітей з соціаль­но не­захи­щених ка­тегорій на­селен­ня та діти, бать­ки яких пе­ребу­ва­ють у зоні АТО»,− до­дала Га­лина Слічна.

З ма­теріла­ми сай­ту Гал-інфо.