phoca thumb l ss2019 01 DSC 8548Про­тягом тиж­ня, що ми­нув, у Ль­вові відбу­вали­ся зма­ган­ня XIV Універсіади Ук­раїни зі стріль­би з лу­ка, участь у яких взя­ли 143 сту­ден­ти, що предс­тав­ля­ли ко­ман­ди 8 об­ластей. У за­галь­но­команд­но­му підсум­ку із ре­зуль­та­том 1192 оч­ка Львівсь­ка об­ласть здо­була пер­ше місце, знач­но ви­пере­див­ши свої кон­ку­рентів, – Сумсь­ку та Харківсь­ку об­ласті, які посіли дру­ге і третє місце з ре­зуль­та­том 805 та 770 очок відповідно. За ме­жами трій­ки при­зерів опи­нились ко­ман­ди Чернівець­кої (393 оч­ки) об­ласті, м. Києва (383 оч­ки), Вінниць­кої (62 оч­ки), Рівненсь­кої (41 оч­ко) та Одесь­кої (16 очок) об­ластей.

Оч­ки у скарб­нич­ку сту­дентсь­кої збірної об­ласті при­нес­ли 26 сту­дентів, що нав­ча­ють­ся та тре­ну­ють­ся у Львівсь­ко­му дер­жавно­му універ­си­теті фізич­ної куль­ту­ри імені І. Бо­берсь­ко­го, Львівсь­ко­му національ­но­му ме­дич­но­му універ­си­теті імені Да­нила Га­лиць­ко­го та Національ­но­му універ­си­теті «Львівсь­ка політехніка». За­галом львів’яни за­во­юва­ли 12 на­город різно­го га­тун­ку. Най­ре­зуль­та­тивнішим у стрільбі з блоч­но­го лу­ка се­ред чо­ловіків став інтерн ЛНМУ імені Да­нила Га­лиць­ко­го Свя­тос­лав Дуліба, а у зміша­них па­рах – сту­ден­ти ЛДУФК імені І. Бо­берсь­ко­го Бо­рис Бу­кате­вич, Олег Півень, Іри­на Шмуль­ська та сту­дент­ка Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій імені С. З. Гжиць­ко­го Олек­санд­ра Ку­куруд­зяк, які ра­зом ви­боро­ли 5 зо­лотих на­город.

Заз­на­чимо, що учас­ни­ки Універсіади зма­гались у ка­тегорії кла­сич­ний та блоч­ний лук на стрілець­ко­му полі спеціалізо­ваної ди­тячо-юнаць­кої спор­тивної шко­ли «Елект­рон». Впра­ви ви­кону­вались на дис­танції 50 та 70 метрів відповідно.

Пе­реможців і при­зерів зма­гань на­горо­дили на­чаль­ник Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни Ана­толій Ігна­тович, на­чаль­ник уп­равління мо­лоді та спор­ту Львівсь­кої місь­кої ра­ди Ан­тон Нікулін, го­лова Фе­дерації стріль­би із лу­ка Львівсь­кої об­ласті Олек­сандр Калінічен­ко, ви­конав­чий ди­рек­тор Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт» На­талія Сли­мак та го­лов­ний суд­дя зма­гань Надія Ко­кот.

«На­пев­но, як самі спорт­сме­ни, так і їх тре­нери, завж­ди хо­чуть пе­рема­гати. Але для цього важ­ли­во не ли­ше уміння влуч­но стріля­ти, але й уміння опа­нува­ти стрес, здо­лати вто­му і адап­ту­ватись до умов місця про­веден­ня. Ми­нула універсіада відбу­валась у Хар­кові і там на­ша ко­ман­да бу­ла дру­гою. Цьогоріч, у рідних стінах нам вда­лось пе­ревер­ши­ти усіх своїх су­пер­ників. Нас­тупний етап – Всесвітня універсіада у Не­аполі, де, сподіва­юсь, луч­ни­ки усієї Ук­раїни стріля­тимуть в унісон,» – про­комен­ту­вав про­веден­ня зма­гань на­чаль­ник Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни Ана­толій Ігна­тович.

Заз­на­чимо, що захід на Львівщині ор­ганізу­вали Комітет з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни та його Львівсь­ке об­ласне відділен­ня, Фе­дерація стріль­би із лу­ка Львівсь­кої об­ласті. 

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»