ss 37 01 WomenChessStars4 лю­того 2018 ро­ку у м. Ва­ленсія (Іспанія) відбув­ся турнір з швид­ких шахів “WO­MEN CHESS STARS”. Участь у турнірі ша­хових зірок взя­ли 6 гравців, які зма­гали­ся за ко­ловою сис­те­мою, от­ри­му­ючи по 10 хви­лин на всю гру, плюс 5-ти се­кунд­ний приріст після кож­но­го хо­ду.

Кра­щими на турнірі ста­ли Ан­на Му­зичук, яка ви­боро­ла пе­ремо­гу, та її сест­ра Марія Му­зичук, аспірант­ка Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, яка посіла 2 місце турніру.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни