news 181 01 IMG 20180313 105802aСер­бо  Євген  Ва­силь­вич – стар­ший вик­ла­дач ка­фед­ри фізич­но­го ви­хован­ня Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» Го­лова спор­тивно­го клу­бу універ­си­тету.

Стрель­биць­кий  Лю­бомир  Во­лоди­миро­вич – до­цент, відповідаль­ний за спор­тивну ро­боту ка­фед­ри фізич­но­го ви­хован­ня і здо­ровя Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Д. Га­лиць­ко­го.

Вітаємо на­ших ко­лег, з по­чес­ною на­горо­дою, ба­жаємо міцно­го здо­ровя, по­даль­ших до­сяг­нень у роз­витку сту­дентсь­ко­го спор­ту, підго­товці спорт­сменів ви­щої спор­тивної май­стер­ності.

Ви­кон­ком Львівсь­ко­го об­ласно­го СТС «Гарт»