У період з 29-го ве­рес­ня по 3-є жовт­ня включ­но у Ль­вові відбу­деть­ся Ку­бок Ук­раїни 2017 ро­ку з фех­ту­ван­ня на шпа­гах та рапірах. Зма­ган­ня про­води­тимуть­ся як в осо­бистій, так і в ко­мандній пер­шості. На турнірі очікуєть­ся участь близь­ко 300 най­кра­щих муш­ке­терів з різних ку­точків Ук­раїни.

19 sp vnz 02 Kyryk Coach aСту­дент­ка чет­верто­го кур­су фа­куль­те­ту спор­ту Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри Ма­рина Ки­рик блис­ку­че вис­ту­пила на Чем­піонаті Ук­раїни 2017 ро­ку з з пла­ван­ня на відкритій воді, що за­вер­шився в Одесі.

У п’ят­ни­цю, 22 ве­рес­ня, у Ль­вові, в ак­то­вому залі Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри відбу­деть­ся Семінар-на­рада з міжна­род­ною учас­тю керівників ви­щих нав­чаль­них зак­ладів та регіональ­них відділень спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни.

news 176 Poster UKRaКон­фе­ренція з нав­чаль­ни­ми семіна­рами відбу­деть­ся з 1 по 3 груд­ня 2017 ро­ку в Люблінсь­ко­му Кон­фе­ренцій­но­му Центрі в Любліні. Захід спря­мова­ний на мо­лодих вче­них до 35 років, сту­дентів та аспірантів у га­лузі при­род­ни­чих і ме­дич­них на­ук.

news 175 Festini photoСьогодні у м. Тур­ка на Львівщині стар­ту­вали тра­диційні «Бойківські фес­ти­ни». У цьогорічній прог­рамі фес­ти­валю – ту­рис­тичні по­ходи, кон­церти, турніри з ша­шок та шахів, міжна­родні кон­фе­ренції, кон­курси, спор­тивні зма­ган­ня то­що.