news 176 Poster UKRaКон­фе­ренція з нав­чаль­ни­ми семіна­рами відбу­деть­ся з 1 по 3 груд­ня 2017 ро­ку в Люблінсь­ко­му Кон­фе­ренцій­но­му Центрі в Любліні. Захід спря­мова­ний на мо­лодих вче­них до 35 років, сту­дентів та аспірантів у га­лузі при­род­ни­чих і ме­дич­них на­ук.

news 175 Festini photoСьогодні у м. Тур­ка на Львівщині стар­ту­вали тра­диційні «Бойківські фес­ти­ни». У цьогорічній прог­рамі фес­ти­валю – ту­рис­тичні по­ходи, кон­церти, турніри з ша­шок та шахів, міжна­родні кон­фе­ренції, кон­курси, спор­тивні зма­ган­ня то­що.

news 174 Kruti Last ring aУ су­боту, 27 трав­ня, у Львівсь­ко­му дер­жавно­му ліцеї з по­силе­ною вій­сько­во-фізич­ною підго­тов­кою імені Ге­роїв Крут уро­чис­то відзна­чили День ос­таннього дзво­ника.

Студенти коледжів Львівщини визначили кращих у туризміОд­но­час­но із ос­танніми дзво­ника­ми, які лу­нали у за­галь­но­освітніх нав­чаль­них зак­ла­дах Львівщи­ни, сту­ден­ти ко­леджів Львівщи­ни про­дов­жу­вали зма­гати­ся.