Універсіада Львівщини – 2017
Положення (проект)


Календар проведення змагань


 Ре­зуль­та­ти зма­гань за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни 2017» І та ІІ гру­паМашинний перекладСпортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

phoca thumb l ss 19 01 16473678 189821208166248 1609117691466689502 nСьогодні 08 лю­того 2017 ро­ку за­вер­ши­лась XXVI­II Всесвітня зи­мова універсіада, яка прой­шла в м. Ал­ма­ти, Ка­захс­тан з 29 січня по 08 лю­того 2017 ро­ку!

ss 18 01aЩой­но із сто­лиці Всесвітньої зи­мової Універсіади-2017 надій­шло приємне повідом­лення. Ук­раїнські сно­убор­дисти здо­були відра­зу дві ме­далі (срібна і брон­зо­ва). Во­ни відзна­чили­ся у па­ралель­но­му гігантсь­ко­му сла­ломі.

ss 17 01 Almaty2017За кіль­ка днів у ка­захс­тансь­ко­му місті Ал­ма­ти стар­ту­ють 28-і Всесвітні зи­мові сту­дентські ігри. По­над дві ти­сячі спорт­сменів з май­же 60-ти країн світу з 29 січня по 8 лю­того розігра­ють по­над 80 комп­лектів ме­далей у 12-ви­дах спор­ту.  Се­ред учас­ників Універсіади-2017 бу­дуть і сту­ден­ти Ук­раїни. Во­ни зма­гати­муть­ся 10 ви­дах. 

news 172 01Львівщи­ну відвіда­ли предс­тав­ни­ки Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни – зас­тупник го­лови Олег Пли­гун та на­чаль­ник відділу ма­теріаль­но-технічно­го за­без­пе­чен­ня Іван Ми­хасик, які про­тягом дня здій­сню­вали інспекцію спор­тивних спо­руд відділен­ня.