Машинний перекладСпортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

Переможець ХІІІ Універсіади України з ушу Фегецин Андрій (в центрі)17–19 бе­рез­ня у м. Бро­вари відбу­лись зма­ган­ня ХІІІ Універсіади Ук­раїни з ушу.

Сту­дент ІІ кур­су фа­куль­те­ту фізич­но­го ви­хован­ня Дро­гобиць­ко­го дер­жавно­го пе­дагогічно­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка Фе­гецин Андрій у нап­ру­женій бо­ротьбі здо­був пер­ше місце і пра­во предс­тав­ля­ти Ук­раїну на ХІХ літній Універсіаді у Тай­беї (Ки­тай).

LNAU award aНа по­чат­ку бе­рез­ня до Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету завіта­ли пре­зидент Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва «Гарт» Бог­дан Юх­ниць­кий та провідний спеціаліст Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни, ви­конав­чий сек­ре­тар ЛОО СТС «Гарт» На­талія Сли­мак, щоб привіта­ти працівників і керівницт­во ви­шу із ви­соким до­сяг­ненням – пер­шим місцем у ІІ-й групі у за­галь­но­му заліку «Універсіади Львівщи­ни-2016».

ss 20 Archery Marchenko 01a12 бе­рез­ня 2017 ро­ку у містеч­ку Віттель (Франція) за­вер­шився чемпіонат Євро­пи зі стріль­би з лу­кув приміщенні се­ред до­рос­лих спорт­сменів та юніорів. Цьогоріч за най­вищі на­горо­ди зма­гались 237 кра­щих луч­ни­ка, які предс­тав­ля­ли 27 країн кон­ти­нен­ту.

Почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» присвоєно Заліско Оксані Климентіївні Ука­зом Пре­зиден­та Ук­раїни П. По­рошен­ка № 56/2017 дер­жавни­ми на­горо­дами Ук­раїни за знач­ний осо­бис­тий вне­сок у соціаль­но-еко­номічний, на­уко­во-технічний, куль­тур­но-освітній роз­ви­ток Ук­раїнсь­кої дер­жа­ви, зраз­ко­ве ви­конан­ня служ­бо­вого обов’яз­ку та ба­гаторічну сумлінну пра­цю відзна­чено ве­лику гру­пу жінок, з поміж яких і двоє предс­тав­ниць сфе­ри фізич­ної куль­ту­ри та спор­ту Львівщи­ни.