Машинний перекладСпортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

Logo Gart KRUGLEtenis aПро­тягом трьох днів збірні се­ми вишів зма­гались за першість в «Універсіаді Львівщи­ни-2016» та виз­на­чили кра­щих спорт­сменів в осо­бис­тих зма­ган­нях.

12 sp vnz Wrestling Lviv a«Зо­лото» відкри­того Куб­ку Львівщи­ни з віль­ної бо­роть­би се­ред сту­дентсь­ких ко­манд ви­щих нав­чаль­них зак­ладів ви­боро­ла ко­ман­да Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій імені С. З. Гжиць­ко­го. У фіналі ко­ман­да здо­лала сту­дентсь­ку збірну Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри з ра­хун­ком 7:1.

Студенти чотирьох львівських вишів зійшлися «стінка на стінку»Сту­ден­ти львівсь­ких вишів зій­шли­ся «стінка на стінку». Та­ким чи­ном виз­на­чали най­май­стерніших у вільній бо­ротьбі. Спер­шу два місяці три­вав відбір і у вирішаль­ний етап про­били­ся предс­тав­ни­ки чо­тирьох зак­ладів: Універ­си­тету фізкуль­ту­ри, «Львівсь­кої Політехніки», Ака­демії су­хопут­них вій­ськ та Універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни. Кож­на ко­ман­да скла­дала­ся із 8 предс­тав­ників.

news 169 01Не­щодав­но, 10 лис­то­пада 2016 ро­ку відбу­лася ро­боча зустріч в.о. го­лови Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни Ва­дима Сте­цен­ка та пре­зиден­та Спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ва­силя Кре­меня.