Машинний перекладСпортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

sp vnz 10 Narada NLTUaУ залі засідань Вче­них рад Національ­но­го лісо­технічно­го універ­си­тету Ук­раїни відбу­лось спіль­не засідан­ня завіду­ючих ка­федр фізич­но­го ви­хован­ня та керівників спор­тивних клубів універ­си­тетів, ака­демій, інсти­тутів Львівсь­кої об­ласті, членів міжвузівсь­кої на­уко­во – ме­тодич­ної комісії з фізич­но­го ви­хован­ня, здо­ров’я та спор­ту, ви­кон­ко­му об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт» та Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни.

sp vnz 09 LNU awards a15 сту­ден­там Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка – пе­ремож­цям і при­зерам все­ук­раїнсь­ких і міжна­род­них зма­гань вру­чили по­дарун­ки та по­дяки Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни «за ва­гомий осо­бис­тий вне­сок у роз­ви­ток фізич­ної куль­ту­ри та спор­ту  се­ред сту­дентсь­кої мо­лоді, ак­тивну  участь  у спор­тивних за­ходах».

20 ве­рес­ня 2016 ро­ку сту­ден­ти лісо­техніки відзна­чили Міжна­род­ний день сту­дентсь­ко­го спор­ту. Ка­фед­рою фізич­но­го ви­хован­ня і спорт­клу­бом універ­си­тету бу­ло про­веде­но по­казові вис­ту­пи кікбок­серів, зма­ган­ня з арм­реслінгу, шах­мат, фут­бо­лу.

Викладач Львівської політехніки Оксана Заліско – чемпіон Кубку Європи зі скандинавської ходьби10 ве­рес­ня 2016 ро­ку у місті Хай­нув­ка (Поль­ща) відбув­ся чер­го­вий етап Куб­ка Євро­пи, а та­кож Ку­бок Польщі зі скан­ди­навсь­кої ходь­би. У зма­ган­нях взя­ли участь спорт­сме­ни віком від 18 років та старші, котрі зма­гались на дис­танціях 5 км, 10 км та напівма­рафон – 21,075 км.