Машинний перекладСпортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

Logo Gart KRUGLENavarija Universiade aНе зва­жа­ючи на по­годні прим­хи, – зли­ва, що чер­гу­вало­ся із сон­цем, Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни спіль­но із об­ласним спор­тивним то­варист­вом сту­дентів «Гарт» змог­ли на ви­соко­му рівні ор­ганізу­вати і про­вес­ти об­ласний сту­дентсь­кий чемпіонат з вес­лу­ван­ня на бай­дар­ках і ка­ное «Універсіади Львівщи­ни – 2016» се­ред сту­дентів ви­щих нав­чаль­них зак­ладів ІІІ-ІV рівнів ак­ре­дитації.

Logo Gart KRUGLEDzudo Lviv aОд­ним із ос­танніх видів зма­гань «Універсіади Львівщи­ни-2016», який відбу­вав­ся до по­чат­ку каніку­ляр­но­го періоду, бу­ло дзю­до. Сту­ден­ти та сту­дент­ки ви­щих нав­чаль­них зак­ладів ІІІ-ІV рівнів ак­ре­дитації бо­ролись за першість у Па­лаці спор­ту Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка полі­тех­ніка»,− ко­лишньому спорт­ком­плексі «Тру­дові ре­зер­ви». Тра­дицій­но, ор­ганіза­тора­ми зма­гань вис­ту­пили Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни та Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт».

Logo Gart KRUGLEphoca thumb l 03 Women futzal Universiade lvivl aПро­тягом двох місяців у спор­тивних комп­лек­сах нав­чаль­них зак­ладів Львівщи­ни три­вали зма­ган­ня Універсіади Львівщи­ни з фут­за­лу се­ред прек­расної по­лови­ни людс­тва – сту­дентів жіно­чої статі.

Logo Gart KRUGLE02 Futzal Lviv aПро­тягом двох місяців у спор­тивних комп­лек­сах нав­чаль­них зак­ладів Львівщи­ни три­вали зма­ган­ня Універсіади Львівщи­ни з фут­за­лу се­ред сту­дентів – ок­ре­мо се­ред чо­ловіків та жінок.