Машинний перекладСпортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

news 171 01aУ Львівській об­ласній дер­жавній адміністрації відбу­лася стра­тегічна сесія що­до ос­новних зав­дань роз­витку га­лузі фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту Львівщи­ни на 2017 рік. Участь у дис­кусії взя­ли го­лова ЛО­ДА Олег Си­нют­ка, пер­ший зас­тупник го­лови Львівсь­кої об­ласної ра­ди Па­рас­кевія Дво­рянин, зас­тупник го­лови ‑ керівник апа­рату обл­дер­жадміністрації Маріан­на Віль­шинсь­ка, на­чаль­ник уп­равління фізич­ної куль­ту­ри та спор­ту обл­дер­жадміністрації Юрій Май­бо­рода, керівни­ки фізкуль­тур­но-спор­тивних то­вариств і відомств. Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни предс­тав­ля­ли на­чаль­ник відділен­ня Ана­толій Ігна­тович, його зас­тупник – Ярос­лав Гав­рих та провідний спеціаліст, ви­конав­чий сек­ре­тар Львівсь­ко­го об­ласно­го осе­ред­ку сту­дентсь­кої спор­тивної спілки «Гарт» На­таля Сли­мак.    

Святкове вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим!

NewYear 2017a

news 170 01aВже 17 груд­ня на та­тамі відбу­вати­муть­ся поєдин­ки зі спор­тивно­го ка­рате та ку­до. Близь­ко 200 спорт­сменів бо­роти­муть­ся за першість та де­монс­тру­вати­муть  різно­манітні стилі дво­бою. Зма­ган­ня відкриті для усіх віко­вих ка­тегорій та збе­руть учас­ників з різних ку­точків Ук­раїни.

phoca thumb l ss 16 06 e149241bf53ebfc78c56Ук­раїнські сту­ден­ти феєрич­но стар­ту­вали на чемпіонаті світу з сам­бо, який роз­по­чав­ся сьогодні, 9 груд­ня 2016 ро­ку, в Нікосії (Рес­публіка Кіпр). Шес­те­ро на­ших сту­дентсь­ких повп­редів підій­ма­лися на п"єдес­тал по­шани. На ра­хун­ку ук­раїнців по дві зо­лоті, срібні та брон­зові ме­далі.