19 sp vnz 02 Kyryk Coach aСту­дент­ка чет­верто­го кур­су фа­куль­те­ту спор­ту Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри Ма­рина Ки­рик блис­ку­че вис­ту­пила на Чем­піонаті Ук­раїни 2017 ро­ку з з пла­ван­ня на відкритій воді, що за­вер­шився в Одесі.

У п’ят­ни­цю, 22 ве­рес­ня, у Ль­вові, в ак­то­вому залі Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри відбу­деть­ся Семінар-на­рада з міжна­род­ною учас­тю керівників ви­щих нав­чаль­них зак­ладів та регіональ­них відділень спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни.

17 sp vnz Fencing Strelbutskyy aДня­ми у Чехії за­вер­шився дру­гий етап відкри­того Куб­ку Євро­пи зі стріль­би з лу­ка се­ред спорт­сменів з по­рушен­ня­ми опор­но-ру­хово­го апа­рату.