ss 33 Diduch ukraine Lviv a4 жовт­ня 2017 ро­ку у м. Лаш­ко (Сло­венія) за­вер­шився чемпіонат Євро­пи з настіль­но­го тенісу се­ред па­ралімпій­ських ко­манд. У зма­ган­нях взя­ли участь спорт­сме­ни з інвалідністю з по­над 30 євро­пей­ських країн.

ss 32 Lviv Fegetsyshyn aДня­ми у Ка­зані за­вер­шився 14-й чемпіонат світу з ушу, в яко­му взя­ли участь близь­ко 900 спорт­сменів з 64 країн світу.

ss 31 01 Logo EUSAШа­новні друзі,

Від імені Ви­конав­чо­го коміте­ту Євро­пей­ської спор­тивної сту­дентсь­кої асоціації (EUSA) та від се­бе осо­бис­то вітаємо із до­сяг­нення­ми ва­ших сту­дентів-спорт­сменів на XXIX Всесвітній літній Універсіаді-2017 у місті Тай­бей (провінція Тай­вань, КНР).

Ме­даль­ний залік ХХIX Всесвітньої літньої Універсіади-2017
в ки­тай­сько­му місті Тай­бей (КНР).

(ста­ном на 30.08.2017)

Medal zalik

 За ма­теріала­ми офіцій­но­го сай­ту Універсіади 2017 в Тай­бей

Logo Taipei 2017Виз­на­чено ос­та­точ­ний спи­сок сту­дентів Львівщи­ни, які у складі збірної ко­ман­ди Ук­раїни, вис­ту­пати­муть на 29-й Літній всесвітній універсіаді, що про­ходи­тиме з 19 по 30 серп­ня в ки­тай­сько­му місті Тай­бей (КНР).