Ходь­ба — найбільш підхо­дящий варіант фізич­ної ак­тивності для лю­дей різно­го віку і рівня фізич­ної підго­тов­ки. Ба­гатьом відо­мий той факт, що ходь­ба помірно­го тем­пу ду­же ко­рис­на.

Ходь­ба зни­жує рівень «шкідли­вого» хо­лес­те­рину, стабілізує кров’яний тиск і до­пома­гає поліпши­ти трав­лення і навіть зни­жує ри­зик зах­во­рюван­ня зас­ту­дою.

pilates-06Піла­тес − це не прос­то комп­лекс спеціаль­но підібра­них вправ. Це ме­тоди­ка тре­нуван­ня, зас­но­вана на гар­монії ро­зуму і тіла. Вся сис­те­ма Pi­lates бу­дуєть­ся на плав­но­му і ке­рова­ному ви­конанні пев­них рухів, які вклю­ча­ють в ро­боту все, навіть най­дрібніші м'язи. В ре­зуль­таті мож­на до­сяг­ну­ти поєднан­ня ви­сокої елас­тичності і то­нусу всіх груп м'язів і див­ної рух­ли­вості суг­лобів.

Історія піла­теса

Ме­тоди­ка «піла­тес» бу­ла ство­рена Джо­зефом Піла­тесом (Jo­seph Pi­lates) біль­ше ста років то­му. Фізич­но слаб­кий і хво­роб­ли­вий від на­род­ження, Джо­зеф знай­шов в собі си­ли ки­нути вик­лик при­роді. Він по­чав ста­ран­но тре­нува­тися: зай­мав­ся гре­ко-римс­кою бо­роть­бою, пла­ван­ням, бок­сом, ка­тан­ням на ли­жах і гімнас­ти­кою. І вже до 14 років хло­пець во­лодів відмінним здо­ров'ям і ат­ле­тич­ною фігу­рою, які він зумів збе­рег­ти до са­мої ста­рості. Все жит­тя Піла­теса бу­ло пов'яза­не із спор­том.

Біль­шості з нас відо­мо, що, перш за все, тре­нуван­ня по­винні про­ходи­ти на ре­гулярній ос­нові. Але чи дій­сно Ви знаєте, чо­му за­нят­тя настіль­ки важ­ливі?

Ма­ло то­го, що впра­ви до­пома­га­ють втра­тити зай­ву ва­гу, існу­ють та­кож й інші ва­гомі при­чини вклю­чити ре­гулярні роз­минки у що­ден­ну ру­тину. Чи­тай­те далі, і Ви заціка­витесь фізич­ни­ми впра­вами.

Тут ви­рос­та­ли наші спор­тивні зірки

 

цей текст є тес­то­вим на на­шому сайті. Цією за­явою я підтверд­жую свої пер­со­нальні дані, вклю­чені до ба­зи пер­соніфіко­ва­но­го (індивіду­аль­но­го) обліку до­го­ворів стра­ху­ван­ня жит­тя «АС­КА-Жит­тя», з ме­тою за­без­пе­чен­ня ре­алізації пра­вовідно­син у сфері фінан­со­во-гос­по­дарсь­кої діяль­ності, що ви­ма­га­ють їх об­роб­ки, місцез­на­ход­жен­ням якої є ад­ре­са місцез­на­ход­жен­ня Стра­хо­ви­ка на умо­вах та в по­ряд­ку, виз­на­че­но­му ЗУ від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про за­хист пер­со­наль­них да­них». Цією за­явою я підтверд­жую свої пер­со­нальні дані, вклю­чені до ба­зи пер­соніфіко­ва­но­го (індивіду­аль­но­го) обліку до­го­ворів стра­ху­ван­ня жит­тя «АС­КА-Жит­тя», з ме­тою за­без­пе­чен­ня ре­алізації пра­вовідно­син у сфері фінан­со­во-гос­по­дарсь­кої діяль­ності, що ви­ма­га­ють їх об­роб­ки, місцез­на­ход­жен­ням якої є ад­ре­са місцез­на­ход­жен­ня Стра­хо­ви­ка на умо­вах та в по­ряд­ку, виз­на­че­но­му ЗУ від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про за­хист пер­со­наль­них да­них».

{flv}89517{/flv}

Зак­ри­ти

{jwplayer}&pla­ylist­fi­le=http://gda­ta.youtu­be.com/fe­eds/api/pla­ylists/579C93FE2F7A3797&he­ight=645&pla­ylist.po­siti­on=bot­tom{/jwpla­yer}

Історія товариства
Історія товариства
Змагання
 − це бу­ла історія

Щоб ста­ти чле­ном СТС «Гарт», Пет­ров-І.В. 1 000  , Ш.П.  Пе­рол : два-три ра­зи, 1±2, ½, 23% дал… ма­ли – па­ри

523547567

274628460831440267тел. 2584586