2019 napoli new

Ме­даль­ний залік ХХX Всесвітньої літньої Універсіади-2019Машинний перекладСпортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

tsign

МІНІСТЕРС­ТВО ОСВІТИ І НА­УКИ УК­РАЇНИ

НА­КАЗ

від 27 груд­ня 2017 ро­ку № 1681

Про зат­верд­жен­ня Ка­лен­дарно­го пла­ну
фізкуль­тур­но-оз­до­ров­чих та спор­тивних за ходів
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту
Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни на 2018 рік

Відповідно до пунк­ту 8 По­ложен­ня про Міністерс­тво освіти і на­уки Ук­раїни, зат­верд­же­ного пос­та­новою Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни від 16 жовт­ня 2014 № 630, пунк­ту 6 По­ложен­ня про Комітет з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни від 20 черв­ня 2013 № 808, за­реєстро­вано­го у Міністерстві юс­тиції Ук­раїни 10 лип­ня 2013 ро­ку № 1163/23695,

news 179 01a19 груд­ня 2017 ро­ку Національ­ний універ­си­тет фізич­но­го ви­хован­ня і спор­ту Ук­раїни відчи­нив свої двері для про­веден­ня Пер­шої ге­нераль­ної асамб­леї Спор­тивної сту­дентсь­кої спілки, го­лову­ючим на якій був очіль­ник Спілки та рек­тор НУФВ­СУ Євгеній Вікто­рович Імас.

news 178 Festival logo aУ су­боту, 9 груд­ня 2017 ро­ку, у Ль­вові вдру­ге відбу­деть­ся Фес­ти­валь єди­ноборств. В ме­жах фес­ти­валю зап­ла­нова­но зма­ган­ня та по­казові вис­ту­пи з та­ких видів спор­ту як айкідо, кікбоксінг, ка­рате та ку­до.

phoca thumb l Lv st Archery 01a22 – 26 лис­то­пада 2017 ро­ку у Стрілець­ко-спор­тивно­му комп­лексі Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету імені Да­нила Га­лиць­ко­го відбу­лися зма­ган­ня зі стріль­би з лу­ка в приміщенні за прог­ра­мою «Універсіади Львівщи­ни-2017».