phoca thumb l IMG 20191114 120133Відкри­тий ку­бок з віль­ної бо­роть­би се­ред сту­дентів ВНЗ ІІІ-ІУ р.а. про­водить­ся Львівсь­ким об­ласним спор­тивним то­варист­вом сту­дентів «Гарт» спіль­но з Уп­равлінням мо­лоді та спор­ту Львівсь­кої місь­кої ра­ди.

13–14 лис­то­пада 2019 ро­ку у спор­тивно­му залі ко­муналь­но­го зак­ла­ду Львівсь­кої об­ласної  ра­ди Об­ласної ди­тячо-юнаць­кої спор­тивної  шко­ли відбув­ся фінал зма­гань Куб­ку з віль­ної бо­роть­би се­ред сту­дентсь­ких ко­манд зак­ладів ви­щої освіти III–IV рівнів ак­ре­дитації.

На відкритті зма­гань бу­ли при­сутні Пре­зидент Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт» Б. Юх­ниць­кий, зас­тупник на­чаль­ни­ка Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни Я. Гав­рих, зас­тупник ди­рек­то­ра Об­ласної ди­тячо-юнаць­кої спор­тивної шко­ли А. Гриб.

Спорт­сме­ни ви­щих нав­чаль­них зак­ладів зма­гали­ся між со­бою стінка на стінку у 10 ва­гових ка­тегоріях.

Ту­ри зма­гань відбу­вали­ся про­тягом жовт­ня міся­ця ко­ман­ди ви­борю­вали пра­во зма­гати­ся за пе­рехідний Ку­бок.

Ко­ман­да жінок Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій імені С. З. Гжиць­ко­го пос­ту­пилась ко­манді Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри ім. І. Бо­берсь­ко­го з  ра­хун­ком 0:6.

Ко­ман­да чо­ловіків Національ­но­го  універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» пе­ремог­ла ко­ман­ду Національ­ну ака­демію су­хопут­них вій­ськ імені П. Са­гай­дач­но­го з ра­хун­ком 9:1.

У фіналі ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри пе­ремог­ла ко­ман­ду Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій імені С. З. Гжиць­ко­го з ра­хун­ком 9:1 ви­боров­ши пе­рехідний Ку­бок з віль­ної бо­роть­би се­ред зак­ладів ви­щої освіти ІІІ-ІУ р.а. 2019.

Пе­реможці та при­зери зма­гань бу­ли на­город­женні куб­ка­ми, ме­даля­ми, гра­мота­ми, пам’ят­ни­ми на­горо­дами. На­город­ження про­води­ли пре­зидент Львівсь­кої об­ласної Спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт» Б. Юх­ниць­кий, го­лов­ний суд­дя зма­гань І. Вовк, го­лов­ний сек­ре­тар М. Цьона.

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»