phoca thumb l 02 sp vnz 2019 IMG 6228 resizedХо­роший лікар має бу­ти силь­ний тілом та ду­хом, – так за­ува­жив рек­тор ЛНМУ ім. Да­нила Га­лиць­ко­го, ака­демік НАМН Ук­раїни, про­фесор Бо­рис Зімен­ковсь­кий звер­та­ючись до при­сутніх на відкритті но­вого спор­тивно­го май­дан­чи­ка. Спо­руди­ли його за кош­ти Універ­си­тету – а це 2,5 мільйона гри­вень –  за ініціати­ви Сту­дентсь­ко­го са­мов­ря­дуван­ня. Ро­боти три­вали май­же рік.

Те­пер під час за­нять ка­фед­ри фізич­но­го ви­хован­ня тут про­ходи­тимуть тре­нуван­ня, а в по­за­уроч­ний час по­зай­ма­тися бас­кетбо­лом, во­лей­бо­лом чи фут­бо­лом змо­жуть усі ба­жа­ючі з 16 до 22 го­дини. Окрім то­го, поб­ли­зу май­дан­чи­ка вста­нов­ле­но біль­ше де­сят­ка різно­манітних тре­нажерів, на яких сту­ден­ти, що меш­ка­ють в нав­ко­лишніх гур­то­жит­ках, за­люб­ки тре­ну­ють­ся від са­мого ран­ку – пе­ред за­нят­тя­ми, в пе­рер­вах між па­рами, і до пізнього ве­чора. Примітно, що се­ред охо­чих три­мати се­бе в то­нусі та добрій спор­тивній формі чи­мало  іно­зем­них сту­дентів. За­галом же на те­риторії сту­дентсь­ко­го містеч­ка між ву­лиця­ми Шімзерів – Мєчніко­ва меш­кає по­над 2,5 ти­сяч сту­дентів та інтернів, то ж ба­жа­ючих по­зай­ма­тися на май­дан­чи­ку бу­де чи­мало. Це відміти­ла й го­лова Сту­дентсь­кої ра­ди Універ­си­тету Софія Мірошніко­ва.

Під час сьогоднішнього спор­тивно­го свя­та рек­тор Універ­си­тету вру­чив спор­тивні відзна­ки кра­щим спорт­сме­нам – посвідчен­ня і зна­чок  май­стра спор­ту Ук­раїни зі стріль­би з лу­ка інтер­ну ФПДО Свя­тос­ла­ву Дулібі, посвідчен­ня кан­ди­датів у май­стри спор­ту з цієї ж дис­ципліни сту­ден­там ме­дич­но­го фа­куль­те­ту Яні Бай­ко та Пав­лу Нес­то­ру і сту­дентці сто­мато­логічно­го фа­куль­те­ту Ярині Бод­нар. Рек­тор та­кож вис­ло­вив по­дяку про­рек­то­ру з адміністра­тив­но-гос­по­дарсь­кої ро­боти Олені Ше­вазі та очо­люва­ним нею підрозділам за опе­ратив­ну та якісну ро­боту.

Відео з відкрит­тя но­вого спор­тивно­го май­дан­чи­ка мож­на пе­рег­ля­нути тут.

Після за­вер­шення уро­чис­тої час­ти­ни на но­вому спорт­май­дан­чи­ку роз­по­чало­ся тре­нуван­ня сту­дентсь­кої фут­боль­ної ко­ман­ди.

За ма­теріала­ми сай­ту ЛНМУ ім. Да­нила Га­лиць­ко­го.