01 sp vnz 2019 DSC 896331 трав­ня у Ль­вові вже вдру­ге відбув­ся Все­ук­раїнсь­кий сту­дентсь­кий забіг «Сту­дентсь­ка ми­ля». Дис­танцію дов­жи­ною в од­ну ми­лю те­риторією Стрий­сько­го пар­ку по­дола­ли близь­ко 350 сту­дентів і кур­сантів з 21 універ­си­тету і ко­лед­жу Львівсь­кої об­ласті.

За підсум­ка­ми реєстрації най­чи­сельніше бу­ла предс­тав­ле­на студіююча мо­лодь Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ імені Пет­ра Са­гай­дач­но­го, Національ­но­го лісо­технічно­го універ­си­тету Ук­раїни, Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва, Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету внутрішніх справ, Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету без­пе­ки життєдіяль­ності. Найак­тивніши­ми се­ред ко­леджів ви­яви­лись Львівсь­кий ко­ледж транс­пор­тної інфраст­рук­ту­ри, Львівсь­кий ко­ледж будівницт­ва, архітек­ту­ри та ди­зай­ну, Тех­но­логічний ко­ледж Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» та Львівсь­кий ко­ледж куль­ту­ри і мис­тецтв.

Вод­но­час, чи­сель­на пе­рева­га не поз­на­чилась не ре­зуль­та­тах, і перші місця ви­боро­ли предс­тав­ни­ки інших нав­чаль­них зак­ладів. Пер­шим се­ред хлопців фінішну лінію пе­рет­нув сту­дент Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету імені Да­нила Га­лиць­ко­го Сте­пан Ко­новал із ре­зуль­та­том 3 хв. 51 сек, а се­ред дівчат з ча­сом 4 хв. 45 сек тріум­фу­вала Віка Ба­зуно­ва, що нав­чаєть­ся у Львівсь­ко­му дер­жавно­му універ­си­теті внутрішніх справ. Брон­зові і срібні куб­ки се­ред хлопців ви­боро­ли Іван Лет­нянка та Ва­лен­тин Ло­бодзінсь­кий, які ра­зом здо­бува­ють освіту у Львівсь­ко­му дер­жавно­му універ­си­теті внутрішніх справ. З дівчат дру­гою і третьою фінішу­вали сту­дент­ка Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету імені Да­нила Га­лиць­ко­го Лит­вин Хрис­ти­на та ви­хован­ка Львівсь­ко­го ко­лед­жу еко­номіки і пра­ва Га­лина Дран­чук.

Участь у це­ремонії відкрит­тя та на­город­ження взя­ли на­чаль­ник Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни Ана­толій Ігна­тович, ви­конав­чий ди­рек­тор Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт» На­талія Сли­мак та ви­конав­чий ди­рек­тор об­ласно­го відділен­ня Національ­но­го олімпій­сько­го коміте­ту у Львівській об­ласті, учас­ни­ця Олімпій­ських ігор Хрис­ти­на Опьола-Підгруш­на, яка ра­зом із черлідир­ка­ми про­вела олімпій­ську роз­минку пе­ред стар­том забігу.

«За­пору­ка ста­лого роз­витку на­шої дер­жа­ви – це не ли­ше підви­щен­ня ефек­тивності та інно­вацій­ності, а й збе­режен­ня здо­ров’я нації. Сьогоднішній забіг влас­не спря­мова­ний на по­пуля­ризацію здо­рово­го спо­собу жит­тя се­ред сту­дентсь­кої мо­лоді на­шої об­ласті, роз­ви­ток біго­вої куль­ту­ри у мо­лодіжно­му се­редо­вищі, ад­же го­лов­ним бу­ла не пе­ремо­га, а участь,» – ко­мен­тує про­веден­ня за­ходу го­лова орг­коміте­ту зма­гань Ана­толій Ігна­тович.

 Усі пе­реможці та при­зери на­город­жені куб­ка­ми, а се­ред фінішерів забігу розігра­но при­зи, – шкар­петки львівсь­ко­го брен­ду Do­do, фут­болки Національ­но­го олімпій­сько­го коміте­ту, енер­ге­тики Red­Bull, а та­кож патріотич­ну літе­рату­ру ук­раїнсь­ких ви­дав­ництв, на­дану де­пар­та­мен­том внутрішньої та інфор­мацій­ної політи­ки Львівсь­кої обл­дер­жадміністрації.

Заз­на­чимо, що у Ль­вові захід ор­ганізу­вали Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни спіль­но із де­пар­та­мен­том освіти і на­уки Львівсь­кої об­ласної дер­жавної адміністрації та відділен­ням Національ­но­го Олімпій­сько­го коміте­ту у Львівській об­ласті

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»