24 sp vnz 01a Kit Tetiana ww 58kg kit ukr df. nilsson sweТра­дицій­не щомісяч­не го­лосу­ван­ня членів ко­легії уп­равління фізич­ної куль­ту­ри та спор­ту Львівсь­кої обл­дер­жадміністрації та членів ви­кон­ко­му відділен­ня НОК Ук­раїни у Львівській об­ласті, участь у яко­му бе­руть предс­тав­ни­ки Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни виз­на­чило най­кра­щим спорт­сме­ном Львівщи­ни за підсум­ка­ми лис­то­пада 2017 ро­ку сту­дент­ку Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені І. Бо­берсь­ко­го Те­тяну Кіт.

Те­тяна Кіт ви­боро­ла брон­зо­ву ме­даль на пер­шо­му істо­рич­но­му чемпіонаті світу з бо­роть­би се­ред мо­лоді віком до 23 років, який 21–26 лис­то­пада 2017 ро­ку відбув­ся у м. Бид­гощі (Поль­ща).

Ти­туло­вана предс­тав­ни­ця львівсь­кої шко­ли бо­роть­би, май­стер спор­ту Ук­раїни міжна­род­но­го кла­су, чин­на чемпіон­ка Євро­пи се­ред жінок віком до 23 років Те­тяна КІТ, зав­дя­ки блис­кучій технічній підго­тов­ле­ності не за­лиши­ла жод­них шансів своїм візаві на шля­ху до п’єдес­та­лу, ви­боров­ши брон­зо­ву на­горо­ду світо­вого чемпіона­ту у ва­говій ка­тегорії до 58 кг.

Кіт Те­тяна Орестівна, 01.09.1994 ро­ку на­род­ження, май­стер спор­ту Ук­раїни міжна­род­но­го кла­су, се­ред тре­нерів якої ти­туло­ваний спорт­смен, срібний при­зер Олімпій­ських ігор Андрій Стаднік. Член­ки­ня національ­ної збірної ко­ман­ди Ук­раїни з бо­роть­би віль­ної.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни