phoca thumb l 23 sp vnz Basket students 04aУ фіналі пер­шо­го Сту­дентсь­ко­го відкри­того куб­ку Ль­во­ва з бас­кетбо­лу се­ред жіно­чих ко­манд збірна Національ­но­го універ­си­тету «Львів­сь­ка політехніка» пе­ремог­ла гос­тей з універ­си­тету Ка­товіц (Рес­публіка Поль­ща) з ра­хун­ком 46:29. Брон­зові ме­далі поїха­ли до м. Чернівці ра­зом із ко­ман­дою Чернівець­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Юрія Федь­ко­вича, яка у матчі за 3–4 місце з ра­хун­ком 42:37 пе­ремог­ла візаві із м. Но­вово­линськ. П’яти­ми у турнірі фінішу­вали ви­хованці Львівсь­кої об­ласної ди­тячо-юнаць­кої спор­тивної шко­ли.

Зма­ган­ня три­вали про­тягом ос­танніх трьох днів лис­то­пада у спор­тивно­му комп­лексі Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», а за ку­бок зма­гали­ся п’ять сту­дентсь­ких жіно­чих бас­кетболь­них ко­манд Ук­раїни та Польщі.

Пе­реможці та при­зери зма­гань бу­ли на­город­жені куб­ка­ми та ме­даля­ми, а для привітан­ня чемпіонів та учас­ників пе­ред при­сутніми вис­ту­пили ко­лек­ти­ви на­род­но­го та баль­но­го танців Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка». Учас­ників та­кож привіта­ли го­лова Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт» Бог­дан Юх­ниць­кий, завіду­вач ка­фед­ри фізич­но­го ви­хован­ня спор­ту Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» Віктор Ко­рягін, ви­конав­чий сек­ре­тар Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт» На­таля Сли­мак.

«Од­ним із над­важли­вих чин­ників роз­витку мо­лодої лю­дини є за­нят­тя спор­том. Про­водя­чи сту­дентські зма­ган­ня, ми в перс­пек­тиві от­ри­муємо не ли­ше фізич­но за­гар­то­вано­го фахівця, але й но­вих олімпій­ських чемпіонів, чемпіонів світу, чемпіонів Євро­пи. То­му приємно, що Львівсь­ка місь­ка ра­да не за­лишаєть­ся ос­то­ронь, а ак­тивно до­лучаєть­ся до підтрим­ки та­ких турнірів, інвес­ту­ючи у май­бутнє», – заз­на­чив Ана­толій Ігна­тович, співор­ганіза­тор зма­гань, на­чаль­ник Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни.

Ор­ганізу­вали захід Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт», Уп­равління мо­лоді та спор­ту Львівсь­кої місь­кої ра­ди, Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни