21 sp vnz Sportyvni akrobaty Lviv a17–21 лис­то­пада 2017 ро­ку у місті Ль­вові три­вав Чемпіонат Ук­раїни зі спор­тивної ак­ро­бати­ки се­ред юніорів. Львівщи­на бу­ла предс­тав­ле­на спорт­сме­нами-освітя­нами з Дро­гобиць­кої ди­тячо-юнаць­кої спор­тивної шко­ли сис­те­ми освіти. Так, до скла­ду збірної се­ред інших увій­шли чемпіони Євро­пи се­ред юніорів – жіно­ча па­ра Та­бачинсь­ка Олек­санд­ра (Дро­гобиць­ка гімназія) та Пи­лип’як Юлія (фа­куль­тет фізич­но­го ви­хован­ня Дро­гобиць­ко­го дер­жавно­го пе­дагогічно­го універ­си­тету), а та­кож чо­ловіча гру­па Стро­ган Мак­сим (ЗОШ № 14 м. Дро­гоби­ча), Ори­щак Та­рас (ЗОШ № 4 м. Дро­гоби­ча), Стеців На­зар та Стеців Рос­тислав (обид­ва ЗОШ № 1 м. Дро­гоби­ча).

Після блис­ку­чого вис­ту­пу на Чемпіонаті Євро­пи, львів’ян­кам не бу­ло рівних у бо­ротьбі за зо­лоті ме­далі. Ста­ра­ючись кро­кува­ти за ти­туло­вани­ми спорт­смен­ка­ми, чо­ловіча гру­па по прог­рамі КМС та­кож ви­боро­ла зо­лоті на­горо­ди.

Вітаємо тре­нерсь­кий ко­лек­тив та спорт­сменів та ба­жаємо пе­ремог на но­вих стар­тах.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни