phoca thumb l news 2019 01 01 IMG 6837aСьогодні у Львівсь­ко­му дер­жавно­му універ­си­теті внутрішніх справ відбу­лось спіль­не засідан­ня Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни та ви­кон­ко­му Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт». Участь у на­раді взя­ли участь по­над 25 предс­тав­ників ка­федр фізич­но­го ви­хован­ня та керів­ників спор­тивних клубів 15 зак­ладів ви­щої освіти Львівщи­ни.

На по­чат­ку на­ради усіх при­сутніх при­ві­тав рек­тор Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету внутрішніх справ Ро­ман Бла­гута, спре­зен­ту­вав­ши при­сутнім спор­тивний по­тенціал ви­щого нав­чаль­но­го зак­ла­ду.

Після віталь­но­го сло­ва рек­то­ра в ме­жах по­ряд­ку ден­но­го Ана­толій Ігна­тович, на­чаль­ник Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни поінфор­му­вав при­сутніх про підсум­ки зма­гань се­ред зак­ладів ви­щої освіти «Універсіада Львівщи­ни – 2018», а та­кож провів пре­зен­тацію про­ек­ту з відзна­чен­ня кра­щого спорт­сме­на-сту­ден­та Львівсь­кої об­ласті з наз­вою «Bo­bers­ky­yTOP». «Bo­bers­ky­yTOP – це на­ша з ва­ми спро­ба при­вер­ну­ти ува­гу гро­мадсь­кості до сту­дентсь­ко­го спор­ту, зро­бити сту­дентів-спорт­сменів по­пуляр­ни­ми, та, звісно, відзна­чити тих, ко­го номіну­вати­муть ка­фед­ри і спор­тивні клу­би зак­ладів ви­щої освіти і ко­го обе­руть екс­пер­ти і он­лайн-ауди­торія,» – роз­повів при­сутнім ініціатор но­вого рей­тин­гу Ана­толій Ігна­тович.

Три­валі дис­кусії учас­ників на­ради відбу­лись нав­ко­ло по­ложен­ня про зма­ган­ня се­ред сту­дентів універ­си­тетів та ака­демій Львівщи­ни за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни – 2019», в прог­рамі якої у 2019 році бу­де пе­ред­ба­чено на 1 вид прог­ра­ми біль­ше в порівнянні із 2018, – відте­пер сту­ден­ти та­кож зма­гати­муть­ся і у спор­тивно­му орієнту­ванні. Відтак, прог­ра­ма зма­гань пе­реда­чати­ме 37 видів прог­ра­ми.

Ціка­вим і змістов­ним став розг­ляд пи­тан­ня про роз­ви­ток спор­тивно­го орієнту­ван­ня у сту­дентсь­ко­му се­редо­вищі. За підсум­ком розг­ля­ду пи­тан­ня предс­тав­ни­ки вишів до­мови­лися про співпра­ця із Львівсь­кою об­ласною фе­дерацією спор­тивно­го орієнту­ван­ня, а її керівник Юрій Ба­дан ук­лав уго­ду з керівни­ком Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни Ана­толієм Ігна­тови­чем.

Окрім заз­на­чено­го, в ме­жах на­ради об­го­вори­ли про­веден­ня Зи­мової Універсіади Ук­раїни на Львівщи­ни, участь ко­манд об­ласті в літній Універсіаді Ук­раїни та Чемпіона­тах Євро­пи се­ред сту­дентів, що відбу­дуть­ся у 2019 році.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни